• Kiểu dữ liệu tham chiếu trong ngôn ngữ lập trình C#

         Kiểu dữ liệu tham chiếu (reference types), cùng với kiểu dữ liệu giá trị là một trong 2 kiểu dữ liệu chính trong ngôn ngữ lập trình C# . Không giống như kiểu dữ liệu giá trị khi vùng nhớ chứa dữ liệu của biến nằm trên Stack memory thì vùng nhớ chứa […]


 • Kiểu dữ liệu giá trị trong ngôn ngữ lập trình C#

        Kiểu dữ liệu giá trị (Value Types) trong ngôn ngữ lập trình C# là các kiểu dữ liệu mà vùng nhớ chứa dữ liệu của nó luôn được cấp trên bộ nhớ Stack (Stack memory).      Trong ngôn ngữ lập trình C# có cung cấp 2 loại kiểu dữ liệu giá trị chính […]


 • Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C#

        Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C# là công cụ không thể thiếu cho mỗi lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .Net Framework hay .Net Core. Đây là công cụ có giao diện trực quan, cung cấp và hỗ trợ nhiều phiên bản khác […]


 • Công cụ lập trình Visual Studio

       Công cụ lập trình Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ dành cho các nhà phát triển trên nền tảng. Net Framework của tập đoàn Microsoft. Ra đời từ năm 2017 với phiên bản đầu tiên Visual Studio 97, tới nay Visual Studio đã có hàng chục phiên bản. […]


 • Tham số truyền tham chiếu trong ngôn ngữ lập trình C#

        Tham số truyền tham chiếu (Passing Reference Types by Reference) trong ngôn ngữ lập trình C# là một khái niệm liên quan tới việc ta định nghĩa một phương thức mà kiểu dữ liệu của tham số đó là kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference types) hoặc là kiểu dữ liệu của tham số đó […]


 • Tham số truyền giá trị trong ngôn ngữ lập trình C#

        Tham số truyền giá trị (Passing Value-Type Parameters) trong ngôn ngữ lập trình C# là một khái niệm liên quan tới việc các tham số của phương thức được định nghĩa kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu giá trị.       Khi tham số được định nghĩa với kiểu dữ […]


 • Phương thức trong ngôn ngữ lập trình C#

        Phương thức trong ngôn ngữ lập trình C# (methods in C# Programming) là một khái niệm dùng để mô tả một khối lệnh gồm 0 hay nhiều dòng lệnh để giải quyết một công việc nào đó.       Đối với các ứng dụng dạng thực thi trong ngôn ngữ lập trình C# […]


 • Tham số phương thức in trong ngôn ngữ lập trình C#

         Tham số phương thức in trong ngôn ngữ lập trình C# (in method parameter) là một trong các loại tham số hỗ trợ truyền biến dạng tham chiếu trong C# bao gồm : in , ref, out. Trong đó tham số in , khi truyền tham chiếu vào bên trong phương thức (hàm […]


 • Khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình C#

        Khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình C# là công việc quan trọng và được làm thường xuyên trong mỗi chương trình của ngôn ngữ lập trình C#.  Việc hiểu về cách khai báo biến và việc cấp phát bộ nhớ cho các biến sẽ giúp bạn có thể hiểu hơn […]


 • Định danh class trong ngôn ngữ lập trình C#

         Định danh class trong ngôn ngữ lập trình C# là một trong những từ khóa được sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ lập trình C#, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ. Chúng ta luôn dùng dùng class để định nghĩa một kiểu dữ liệu mới khi lập […]