• Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle

        Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle thông qua sử dụng .NET Framework Data Provider dành cho Oracle nằm trong không gian tên System.Data.OracleClient được cung cấp sẵn trong thư viện .Net Framework của Microsoft bằng ngôn ngữ lập […]


 • Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

        Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server thông qua sử dụng .NET Framework Data Provider dành cho Microsoft SQL Server nằm trong không gian tên System.Data.SqlClient trong thư viện .Net Framework của Microsoft bằng ngôn ngữ […]


 • Tổng quan về ADO.NET

       ADO.NET là một thư viện trong .Net framework của Microsoft viết sẵn để hỗ trợ người dùng xử lý trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như Microsoft SQL Server, Oracle, My SQL, Microsoft Accesss…..        ADO.NET gồm 2 thành phần chính ADO.NET : Các .NET Framework […]


 • Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref trong ngôn ngữ lập trình C#

        Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref (ref method parameter) là việc sử dụng từ khóa ref cho các tham số khi định nghĩa các phương thức cho lớp, interface, struct trong ngôn ngữ lập trình C#.      Trong C#, chúng ta có 3 từ khóa dùng để hỗ trợ tham số truyền tham chiếu : in […]


 • Mảng trong ngôn ngữ lập trình C#

       Mảng trong ngôn ngữ lập trình C# là một kiểu dữ liệu tham chiếu thường được sử dụng để làm việc với một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu.       Mảng trong ngôn ngữ lập trình C# có những đặc điểm sau: Mảng là một tập hợp dữ liệu cùng kiểu Có […]


 • Đo thời gian chương trình trong ngôn ngữ lập trình C#

        Khi cần tối ưu một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C#, trước hết chúng ta cần phải đo thời gian chương trình đó thực thi mất bao lâu, sau đó sẽ tìm cách tối ưu lại code để giảm thời gian thực thi của chương trình. Trong bài viết này chúng […]


 • Lỗi thường gặp khi sử dụng thư viện Microsoft.Web.Administration

        Khi phát triển các công cụ quản lý sử dụng thư viện Microsoft.Web.Administration trong .Net Framework sử dụng ngôn ngữ lập trình C# , lập trình viên đôi khi sẽ gặp một vài vướng mắc trong quá trình phát triển. Trong bài viết sẽ đề cập tới các lỗi thường gặp khi sử […]


 • Quản lý Web Server IIS bằng ngôn ngữ lập trình C#

         Web Server IIS hay tên đầy đủ là Internet Information Services (IIS) là một ứng dụng web server có thể mở rộng do Microsoft hỗ trợ sẵn trong các phiên bản windown dòng Windows NT family và đặc biệt mạnh mẽ và nhiều tính năng trên các phiên bản Window Server để hỗ trợ các […]


 • Kiểm tra file đã được copy xong trong C#

        Khi thao tác với file trong ngôn ngữ lập trình C#, Giả sử chúng ta cần copy file vào một thư mục, sau đó chúng ta thực hiện các thao tác các nghiệp vụ trên File đó. Với các file có kích thước nhỏ thì không sao, nhưng với có kích thước rất […]


 • Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng C#

       Tính đa hình (polymorphism) là một đặc tính thể hiện tính đa dạng của phương thức trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#. Nó là một trong 4 đặc tính cơ bản của đặc điểm hướng đối tượng và được thể hiển mạnh mẽ qua 2 hình thức đa hình chính : Tính đa hình khi […]