• Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 9

          Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 9 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 8

          Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 môn toán huyện Sơn Động, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8

          Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 8 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 6 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề. […]


 • Đáp án HSG Ngữ văn lớp 6 – Đề số 2

          Đáp án HSG Ngữ văn lớp 6 – Đề số 2 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi môn văn danh cho khối lớp 6 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đề thi HSG Ngữ văn lớp 6 – Đề số 2

          Đề thi HSG Ngữ văn lớp 6 – Đề số 2 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi môn văn danh cho khối lớp 6 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 7

          Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 7 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 7

          Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 7 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2016– 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 6

          Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 6 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề. […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 6

          Đề thi HSG toán học lớp 6 – Đề số 6 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề.   […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 5

          Đáp án HSG toán học lớp 6 – Đề số 5 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi khối lớp 6 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình niên khóa 2012– 2013,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao đề. […]