• Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đáp án HSG Toán Học lớp 9 Hà Nội 2018-2019

        Đáp án HSG Toán Học lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là lời giải đề thi môn Toán, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội.       Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa […]


 • Đề thi HSG GDCD lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG GDCD lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở […]


 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đề thi HSG Tin học lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Tin học lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Tin học, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]


 • Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Hà Nội 2018-2019

         Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Hà Nội 2018-2019 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi lựa chọn học sinh giỏi khối lớp 9 của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Tên gọi “Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt […]