• Phổ điểm Khối D01 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm

         Phổ điểm Khối D01 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối D01 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối C03 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm

         Phổ điểm Khối C03 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối C03 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối C00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm

         Phổ điểm Khối C00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối C00 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối B00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm

         Phổ điểm Khối B00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối B00 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối A01 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm

         Phổ điểm Khối A01 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối A01 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối A00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm

         Phổ điểm Khối A00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 25 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối A00 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối A01 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm

         Phổ điểm Khối A01 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối A01 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối B00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm

         Phổ điểm Khối B00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối B00 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối C00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm

         Phổ điểm Khối C00 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối C00 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]


 • Phổ điểm Khối C03 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm

         Phổ điểm Khối C03 THPT Quốc Gia 2018 – Trên 27 điểm cung cấp thông tin về phổ điểm Khối C03 được phân bố ở các tỉnh và danh sách các học sinh đã đạt được điểm cao trong tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc Gia niên khóa 2017-2018. Tỉ lệ điểm Khối […]