• Home »
  • 2009-2010 »
  • Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 193 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 193 2009-2010


       Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 193 2009-2010 là đề thi môn Tiếng Trung, một trong những đề thi trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2010 với hệ giáo dục THPT, 6 môn thi là: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Lịch sử, Địa lí. Trong đó, các môn Ngoại ngữ và Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 193 2009-2010

      Đối với hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ thi 6 môn thi bao gồm : Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hoá học, Lịch sử, Địa lí. Trong đó, các môn Vật lí và Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm.Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 168 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 176 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 208 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 235 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 348 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 426 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 493 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 531 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 615 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 720 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 841 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 925 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 153 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 164 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 251 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 279 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 380 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 396 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 481 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 524 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 653 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 749 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 829 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm mã đề 917 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 139 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 241 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 298 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 365 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 384 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 423 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 457 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 516 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 617 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 708 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 842 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh mã đề 925 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 164 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 192 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 263 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 271 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 305 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 397 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 420 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 504 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 619 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 793 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 814 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 928 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 146 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 168 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 275 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 281 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 317 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 372 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 496 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 524 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 643 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 702 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 815 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 931 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 160 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 195 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 204 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 286 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 351 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 385 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 428 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 503 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 649 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 736 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 841 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm mã đề 918 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 138 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 194 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 246 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 263 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 314 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 381 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 497 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 582 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 684 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 709 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 825 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp mã đề 941 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 159 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 182 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 209 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 276 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 306 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 327 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 415 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 594 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 603 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 718 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 857 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm mã đề 962 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 130 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 157 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 254 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 261 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 314 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 368 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 472 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 523 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 640 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 759 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 815 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga mã đề 906 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 152 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 193 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 248 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 286 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 354 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 369 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 418 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 509 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 647 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 716 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 846 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 925 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 137 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 146 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 209 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 293 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 354 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 381 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 479 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 586 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 628 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 756 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 840 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí mã đề 935 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ GDTX 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 136 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 182 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 247 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 250 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 372 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 394 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 473 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 591 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 614 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 758 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 862 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 953 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ GDTX 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ GDTX 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ GDTX 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 169 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 172 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 247 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 260 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 328 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 371 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 462 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 507 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 695 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 784 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 813 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX mã đề 941 2009-2010

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi