• Home »
  • 2007-2008 »
  • Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2007-2008 lần 2

Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2007-2008 lần 2


      Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2007-2008 lần 2 là lời giải đề thi môn Ngữ văn phân ban, một trong những đề thi trong của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần thứ 2 niên khóa 2007-2008,  theo đó, kỳ thi tốt nghiệp lần 2 đã được tổ chức vào các ngày 18, 19, 20/8

Đáp án tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2007-2008 lần 2

       Đối với hệ THPT, thí sinh chưa tham dự kỳ thi lần 1 phải đăng ký thi tất cả các môn đã được quy định trong kỳ thi lần 1. Thí sinh đã tham dự kỳ thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp thì thi lại tất cả các môn của kỳ thi lần 1 có điểm thi dưới 5,0; hoặc thí sinh lựa chọn, đăng ký chỉ thi lại một số môn trong số các môn có điểm thi lần 1dưới 5,0. Đối với giáo dục thường xuyên, thí sinh chưa tham dự kỳ thi lần 1 nếu không có điểm bảo lưu thì phải đăng ký dự thi tất cả các môn đã được quy định trong kỳ thi lần 1.Tải file : Tại đây

Xem đề thi: Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 156

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 207

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 394

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 452

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 489

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 560

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 728

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 834

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 946

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử KPB 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn KPB 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 180

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 204

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 230

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 382

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 394

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 421

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 513

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 524

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 678

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 759

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 847

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 985

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học KPB 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 146

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 217

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 251

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 326

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 391

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 402

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 457

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 693

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 780

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 867

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 164

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 186

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 263

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 321

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 342

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 410

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 489

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 547

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 609

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 798

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng nga KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 856

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 183

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 219

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 306

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 457

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 580

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 871

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 954

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử phân ban 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn phân ban 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 104

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 142

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 236

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 274

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 327

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 489

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 518

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 520

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 673

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 712

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 837

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 902

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 185

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 215

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 261

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 423

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 457

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 582

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 640

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 804

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng anh phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 925

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 149

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 261

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 364

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 380

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 581

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 764

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 895

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng pháp phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 973

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học phân ban 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 139

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 142

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 208

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 379

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 462

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 654

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 780

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 852

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 926

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 130

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 243

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 298

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 369

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 384

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 413

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 452

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 516

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 671

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 826

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 987

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 103

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 136

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 240

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 325

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 354

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 487

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 498

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 570

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 742

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 896

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 175

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 208

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 267

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 316

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 329

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 406

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 521

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 685

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 756

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 810

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 945

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 194

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 286

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 310

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 345

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 492

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 503

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 564

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 673

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 781

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 849

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 7 năm 2007-2008 lần 2 mã đề 927

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 149

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 183

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 265

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 290

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 421

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 453

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 501

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 586

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 827

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 976

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 241

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 276

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 327

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 350

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 582

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 917

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 124

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 136

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 271

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 328

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 395

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 473

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 579

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 653

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 704

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 890

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 962

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Phản hồi