Danh sách phòng giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc


Dưới đây là Danh sách phòng giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc và trường cấp PTTH thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vĩnh Phúc. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Dưới đây là Danh sách phòng giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc và trường cấp PTTH thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vĩnh Phúc. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Danh sách phòng giáo dục đào tạo Vĩnh PhúcSTT Tên Phòng Địa chỉ Liên hệ PTCS Tiểu Học Mầm Non
1 Phòng GD&ĐT Yên Lạc  TT Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc Email: [email protected] 

Điện thoại: 0211.386.457 – Fax: 0211.357.639.

Website : http://pgdyenlac.vinhphuc.edu.vn

chi tiết chi tiết chi tiết
2 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường  Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  Điện thoại: 0211.3839.149

Email: [email protected]

Website: http://pgdvinhtuong.vinhphuc.edu.vn

chi tiết chi tiết chi tiết
3 Phòng GD&ĐT Tam Đảo  Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc  Tel : 0211 3853 863
Website:http://pgdtamdao.vinhphuc.edu.vn
chi tiết chi tiết chi tiết
4 Phòng GD&ĐT Tam Dương  Thị Trấn Hợp Hòa – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc Tel: 0211 3612559

Email: [email protected]

Website: http://pgdtamduong.vinhphuc.edu.vn

chi tiết chi tiết chi tiết
5 Phòng GD&ĐT Sông Lô  Thị Trấn Tam Sơn-huyện Sông Lô-Tỉnh Vĩnh Phúc  Điện thoại: 0211. 3638477

Email: [email protected]

Website: http://pgdsonglo.vinhphuc.edu.vn

chi tiết chi tiết chi tiết
6 Phòng GD&ĐT Bình Xuyên  Website: http://pgdbinhxuyen.vinhphuc.edu.vn chi tiết chi tiết chi tiết
7 Phòng GD&ĐT Lập Thạch  Website: http://pgdlapthach.vinhphuc.edu.vn chi tiết chi tiết chi tiết
8 Phòng GD&ĐT Phúc Yên  01 Sóc Sơn, P Trưng Trắc, tx Phúc Yên, Vĩnh Phúc  Website: http://phucyen.edu.vn
Email: [email protected]
Fantage: https://www.facebook.com/phucyen.edu.vn
Điện thoại : 0211-3 872926; 0211-3 872927
chi tiết chi tiết chi tiết
9 Phòng GD&ĐT  TP Vĩnh Yên  Đường Hà Huy Tập, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  Email: [email protected]
Website: http://pgdvinhyen.vinhphuc.edu.vn
chi tiết chi tiết chi tiết

Đề Thi HSG tỉnh Lớp 12 – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2015-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp

Đề Thi HSG tỉnh Lớp 10 Khối chuyên – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2016-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp

Đề Thi HSG tỉnh Lớp 11 Khối chuyên – – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2016-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp

Đề Thi HSG tỉnh Lớp 10 Khối PTTH – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2016-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp

Đề Thi HSG tỉnh Lớp 11 Khối PTTH – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2016-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh Tiếng Pháp

Đề Thi lớp 10 – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Toán Ngoại Ngữ Ngữ Văn
2017-2018 chi tiết chi tiết chi tiết
2016-2017 chi tiết chi tiết chi tiết
2015-2016 chi tiết chi tiết chi tiết
2014-2015 chi tiết chi tiết chi tiết
2013-2014 chi tiết chi tiết chi tiết
2012-2013 chi tiết chi tiết chi tiết
2011-2012 chi tiết chi tiết chi tiết
2010-2011 chi tiết chi tiết chi tiết

Đề Thi HSG tỉnh Lớp 9 – giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

Niên khóa Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn Môn
2016-2017 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2016-2016 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2014-2015 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2013-2014 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2012-2013 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2011-2012 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh
2010-2011 Toán Hóa Sinh Sử Địa Văn Tin Tiếng Anh

Tham khảo các sở GD&ĐT khác

Sở GD&ĐT
Sở GD&ĐT Hà Nội Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh Sở GD&ĐT Hải Phòng Sở GD&ĐT Đà Nẵng
Sở GD&ĐT Hà Giang Sở GD&ĐT Cao Bằng Sở GD&ĐT Lai Châu Sở GD&ĐT Lào Cai
Sở GD&ĐT Tuyên Quang Sở GD&ĐT Lạng Sơn Sở GD&ĐT Bắc Kạn Sở GD&ĐT Thái Nguyên
Sở GD&ĐT Yên Bái Sở GD&ĐT Sơn La Sở GD&ĐT Phú Thọ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
Sở GD&ĐT Quảng Ninh Sở GD&ĐT Bắc Giang Sở GD&ĐT Bắc Ninh Sở GD&ĐT Hải Dương
Sở GD&ĐT Hưng Yên Sở GD&ĐT Hoà Bình Sở GD&ĐT Hà Nam Sở GD&ĐT Nam Định
Sở GD&ĐT Thái Bình Sở GD&ĐT Ninh Bình Sở GD&ĐT Thanh Hoá Sở GD&ĐT Nghệ An
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Sở GD&ĐT Quảng Bình Sở GD&ĐT Quảng Trị Sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế
Sở GD&ĐT Quảng Nam Sở GD&ĐT Quảng Ngãi Sở GD&ĐT Kon Tum Sở GD&ĐT Bình Định
Sở GD&ĐT Gia Lai Sở GD&ĐT Phú Yên Sở GD&ĐT Đắk Lắk Sở GD&ĐT Khánh Hoà
Sở GD&ĐT Lâm Đồng Sở GD&ĐT Bình Phước Sở GD&ĐT Bình Dương Sở GD&ĐT Ninh Thuận
Sở GD&ĐT Tây Ninh Sở GD&ĐT Bình Thuận Sở GD&ĐT Đồng Nai Sở GD&ĐT Long An
Sở GD&ĐT Đồng Tháp Sở GD&ĐT An Giang Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu Sở GD&ĐT Tiền Giang
Sở GD&ĐT Kiên Giang Sở GD&ĐT Cần Thơ Sở GD&ĐT Bến Tre Sở GD&ĐT Vĩnh Long
Sở GD&ĐT Trà Vinh Sở GD&ĐT Sóc Trăng Sở GD&ĐT Bạc Liêu Sở GD&ĐT Cà Mau
Sở GD&ĐT Điện Biên Sở GD&ĐT Đăk Nông Sở GD&ĐT Hậu Giang

Phản hồi

Phản hồi