Đề 4 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – The Big Prize


      Đề 4 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – The Big Prize là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

Đề 4 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 - The Big Prize là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

    The Big Prize là bài thi có thể coi là bài thi dễ nhất năm nay khi có rất nhiều điểm tuyệt đối 100, và đây cũng là bái thi có điểm trung bình cao nhất với số điểm là 54.27.


Đề 4 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – The Big Prize – Tiếng Anh

International Olympiad in Informatics 2017 – The Big Prize – en

Tải đề


Đề 4 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – The Big Prize – Tiếng Việt

International Olympiad in Informatics 2017 – The Big Prize – vi

Tải đề


 

Quay lại danh sách


Phản hồi

Phản hồi