Đề 1 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Nowruz


      Đề 1 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Nowruz là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

Đề 1 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 - Nowruz là một trong 6 bài thi của Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.

     Nowruz là bài thi khó nhất năm nay khi không có thí sinh nào giải được triệt để dành điểm tuyệt đối 100, nhưng cũng không phải là bài thi mà đạt điểm trung bình thấp nhất.


Đề 1 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Nowruz – Tiếng Anh

International Olympiad in Informatics 2017 – Nowruz – en

Tải đề


Đề 1 Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Nowruz – Tiếng Việt

International Olympiad in Informatics 2017 – Nowruz – vi

Tải đề


 

Quay lại danh sách


Phản hồi

Phản hồi