Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server


Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
Hàm STR - Transact-SQL - Microsoft SQL Server là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.


Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Chức năng

In SQL Server (Transact-SQL), the STR function returns a string representation of a number.

Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Cú pháp

Cú pháp Hàm STR trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server như sau :

STR( number [, length [, decimal_places ] ] )
Tham số
number
The numeric value to convert to a string.
length
Optional. The length of the resulting string which includes all digits, decimals, signs, etc. If length is not specified, it will default to 10.
decimal_places
Optional. The number of decimal places to display in the resulting string and can not exceed 16. If decimal_places is not specified, it will default to 0.

Trong quá trình sử dụng hàm STR trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server hãy nhớ :

Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Chú ý

 • The STR function will round the result if there isn’t enough length or decimal_places to display the resulting string based on the parameters provided.

Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Phạm vi

Hàm STR có thể sẵn sàng sử dụng trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server với các phiên bản Microsoft SQL Server như sau:

SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

Hàm STR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng hàm STR trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server như sau:

Ví dụ:

SELECT STR(123);
Result: '123'

SELECT STR(123.5);
Result: '124'   (result is rounded because decimal places defaults to 0)

SELECT STR(123.5, 5);
Result: '124'   (result is rounded because decimal places defaults to 0)

SELECT STR(123.5, 5, 1);
Result: '123.5'

SELECT STR(123.456, 7, 3);
Result: '123.456'

SELECT STR(123.456, 7, 2);
Result: '123.46'  (result is rounded because decimal places is set to 2)

SELECT STR(123.456, 7, 1);
Result: '123.5'  (result is rounded because decimal places is set to 1)

SELECT STR(123.456, 7, 0);
Result: '123'   (result is rounded because decimal places is set to 0)

SELECT STR(123.456, 7);
Result: '123'   (result is rounded because decimal places defaults to 0)


Phản hồi

Phản hồi