Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server


Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
Hàm SYSTEM_USER - Transact-SQL - Microsoft SQL Server là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.


Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Chức năng

In SQL Server (Transact-SQL), the SYSTEM_USER function returns the login name information for the current user in the SQL Server database.

Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Cú pháp

Cú pháp Hàm SYSTEM_USER trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server như sau :

SYSTEM_USER

Trong quá trình sử dụng hàm SYSTEM_USER trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server hãy nhớ :

Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Chú ý

 • If the current user is logged into SQL Server using Windows Authentication, the SYSTEM_USER function will return the login name information in the following format: DOMAIN\user_name
 • If the current user is logged into SQL Server using SQL Server Authenication, the SYSTEM_USER function will return the login name information in the following format: user_name
 • Do not put parentheses () after the SYSTEM_USER function.
 • See also the CURRENT_USER, USER_NAME, and SESSION_USER functions.

Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Phạm vi

Hàm SYSTEM_USER có thể sẵn sàng sử dụng trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server với các phiên bản Microsoft SQL Server như sau:

SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

Hàm SYSTEM_USER – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng hàm SYSTEM_USER trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server như sau:

Ví dụ:

SELECT SYSTEM_USER;
Result: 'test_domain\jsmith'  (logged in using Windows Authentication)

SELECT SYSTEM_USER;
Result: 'jsmith'        (logged in using SQL Server Authentication)


Phản hồi

Phản hồi