Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server


Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
Hàm YEAR - Transact-SQL - Microsoft SQL Server là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.


Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Chức năng

In SQL Server (Transact-SQL), the YEAR function returns a four-digit year (as a number) given a date value.

Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Cú pháp

Cú pháp Hàm YEAR trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server như sau :

YEAR( date_value )
Tham số
date_value
The date from which to extract the four-digit year.

Trong quá trình sử dụng hàm YEAR trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server hãy nhớ :

Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Chú ý

Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Phạm vi

Hàm YEAR có thể sẵn sàng sử dụng trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server với các phiên bản Microsoft SQL Server như sau:

SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

Hàm YEAR – Transact-SQL – Microsoft SQL Server – Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng hàm YEAR trong Transact-SQL – Microsoft SQL Server như sau:

Ví dụ:

SELECT YEAR('2014/04/28');
Result: 2014

SELECT YEAR('2013/03/31 10:05');
Result: 2013

SELECT YEAR('2015/12/01 10:05:18.621');
Result: 2015


Phản hồi

Phản hồi