Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB


Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB.
Hàm WEEKOFYEAR - MariaDB là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB.

      MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở General Public License 2 và là một nhánh của MariaDB, người sử dụng có thể down về mã nguồn, chỉnh sửa và tùy biến một bản của riêng mình. Mã nguồn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB có thể tải về từ đây


Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB – Chức năng

The MariaDB WEEKOFYEAR function returns week of the year for a date value.

Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB – Cú pháp

Cú pháp Hàm WEEKOFYEAR trong MariaDB như sau :

WEEKOFYEAR( date_value )
Tham số
date_value
A date or datetime value from which to extract the week of the year.

Trong quá trình sử dụng hàm WEEKOFYEAR trong MariaDB hãy nhớ :

Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB – Chú ý

  • The WEEKOFYEAR function returns the week of the year (a number from 1 to 53) given a date value.
  • The WEEKOFYEAR function assumes that the first day of the week is Monday and the first week has more than 3 days.
  • The WEEKOFYEAR function returns the same as the WEEK function with the syntax of WEEK(date_value,3).

Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB – Phạm vi

Hàm WEEKOFYEAR có thể sẵn sàng sử dụng trong MariaDB với các phiên bản MariaDB như sau:

MariaDB 10

Hàm WEEKOFYEAR – MariaDB – Ví dụ

Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng hàm WEEKOFYEAR trong MariaDB như sau:

Ví dụ:

SELECT WEEKOFYEAR('2014-01-01');
Result: 1

SELECT WEEKOFYEAR('2014-05-19');
Result: 21

SELECT WEEKOFYEAR('2014-12-27');
Result: 52

This last WEEKOFYEAR example would display the week of the year for the current system date (current system date is returned by the CURDATE function).

SELECT WEEKOFYEAR(CURDATE());

    Hiện tại có rất nhiều công cụ có giao diện, hỗ trợ chúng ta thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB  như dbForge Studio for MySQLm, HeidiSQL, JPDB Admin for MariaDB, MONyog & SQLyog, Navicate, … Các bạn có thể tải các công cụ đó tại đây.


Tham khảo các hàm built-in khác trong MariaDB

STT Tên hàm Phạm vi Chi tiết
1 ABS MariaDB 10 xem
2 ACOS MariaDB 10 xem
3 ADDDATE MariaDB 10 xem
4 ADDTIME MariaDB 10 xem
5 ASCII MariaDB 10 xem
6 ASIN MariaDB 10 xem
7 ATAN MariaDB 10 xem
8 ATAN2 MariaDB 10 xem
9 AVG MariaDB 10 xem
10 BIN MariaDB 10 xem
11 BINARY MariaDB 10 xem
12 CASE MariaDB 10 xem
13 CAST MariaDB 10 xem
14 CEIL MariaDB 10 xem
15 CEILING MariaDB 10 xem
16 CHAR_LENGTH MariaDB 10 xem
17 CHARACTER_LENGTH MariaDB 10 xem
18 COALESCE MariaDB 10 xem
19 CONCAT MariaDB 10 xem
20 CONCAT_WS MariaDB 10 xem
21 CONNECTION_ID MariaDB 10 xem
22 CONV MariaDB 10 xem
23 CONVERT MariaDB 10 xem
24 COS MariaDB 10 xem
25 COT MariaDB 10 xem
26 CURDATE MariaDB 10 xem
27 CURRENT_DATE MariaDB 10 xem
28 CURRENT_TIME MariaDB 10 xem
29 CURRENT_TIMESTAMP MariaDB 10 xem
30 CURRENT_USER MariaDB 10 xem
31 CURTIME MariaDB 10 xem
32 DATABASE MariaDB 10 xem
33 DATE MariaDB 10 xem
34 DATE_ADD MariaDB 10 xem
35 DATE_FORMAT MariaDB 10 xem
36 DATE_SUB MariaDB 10 xem
37 DATEDIFF MariaDB 10 xem
38 DAY MariaDB 10 xem
39 DAYNAME MariaDB 10 xem
40 DAYOFMONTH MariaDB 10 xem
41 DAYOFWEEK MariaDB 10 xem
42 DAYOFYEAR MariaDB 10 xem
43 DEGREES MariaDB 10 xem
44 DIV MariaDB 10 xem
45 ENCRYPT MariaDB 10 xem
46 EXP MariaDB 10 xem
47 EXTRACT MariaDB 10 xem
48 FIELD MariaDB 10 xem
49 FIND_IN_SET MariaDB 10 xem
50 FLOOR MariaDB 10 xem
51 FORMAT MariaDB 10 xem
52 FROM_DAYS MariaDB 10 xem
53 GREATEST MariaDB 10 xem
54 HOUR MariaDB 10 xem
55 IF MariaDB 10 xem
56 IFNULL MariaDB 10 xem
57 INSERT MariaDB 10 xem
58 INSTR MariaDB 10 xem
59 ISNULL MariaDB 10 xem
60 LAST_DAY MariaDB 10 xem
61 LAST_INSERT_ID MariaDB 10 xem
62 LCASE MariaDB 10 xem
63 LEAST MariaDB 10 xem
64 LEFT MariaDB 10 xem
65 LENGTH MariaDB 10 xem
66 LN MariaDB 10 xem
67 LOCALTIME MariaDB 10 xem
68 LOCALTIMESTAMP MariaDB 10 xem
69 LOCATE MariaDB 10 xem
70 LOG MariaDB 10 xem
71 LOG10 MariaDB 10 xem
72 LOG2 MariaDB 10 xem
73 LOWER MariaDB 10 xem
74 LPAD MariaDB 10 xem
75 LTRIM MariaDB 10 xem
76 MAKEDATE MariaDB 10 xem
77 MAKETIME MariaDB 10 xem
78 MAX MariaDB 10 xem
79 MD5 MariaDB 10 xem
80 MICROSECOND MariaDB 10 xem
81 MID MariaDB 10 xem
82 MIN MariaDB 10 xem
83 MINUTE MariaDB 10 xem
84 MOD MariaDB 10 xem
85 MONTH MariaDB 10 xem
86 MONTHNAME MariaDB 10 xem
87 NOW MariaDB 10 xem
88 NULLIF MariaDB 10 xem
89 OLD_PASSWORD MariaDB 10 xem
90 PASSWORD MariaDB 10 xem
91 PERIOD_ADD MariaDB 10 xem
92 PERIOD_DIFF MariaDB 10 xem
93 PI MariaDB 10 xem
94 POSITION MariaDB 10 xem
95 POW MariaDB 10 xem
96 POWER MariaDB 10 xem
97 QUARTER MariaDB 10 xem
98 RADIANS MariaDB 10 xem
99 REGEXP MariaDB 10.0.5+ xem
100 REGEXP_INSTR MariaDB 10.0.5+ xem
101 REGEXP_REPLACE MariaDB 10.0.5+ xem
102 REGEXP_SUBSTR MariaDB 10.0.5+ xem
103 REPEAT MariaDB 10 xem
104 REPLACE MariaDB 10 xem
105 REVERSE MariaDB 10 xem
106 RIGHT MariaDB 10 xem
107 ROUND MariaDB 10 xem
108 RPAD MariaDB 10 xem
109 RTRIM MariaDB 10 xem
110 SEC_TO_TIME MariaDB 10 xem
111 SECOND MariaDB 10 xem
112 SESSION_USER MariaDB 10 xem
113 SIGN MariaDB 10 xem
114 SIN MariaDB 10 xem
115 SPACE MariaDB 10 xem
116 SQRT MariaDB 10 xem
117 STR_TO_DATE MariaDB 10 xem
118 STRCMP MariaDB 10 xem
119 SUBDATE MariaDB 10 xem
120 SUBSTR MariaDB 10 xem
121 SUBSTRING MariaDB 10 xem
122 SUBSTRING_INDEX MariaDB 10 xem
123 SUBTIME MariaDB 10 xem
124 SUM MariaDB 10 xem
125 SYSDATE MariaDB 10 xem
126 SYSTEM_USER MariaDB 10 xem
127 TAN MariaDB 10 xem
128 TIME MariaDB 10 xem
129 TIME_FORMAT MariaDB 10 xem
130 TIME_TO_SEC MariaDB 10 xem
131 TIMEDIFF MariaDB 10 xem
132 TIMESTAMP MariaDB 10 xem
133 TO_DAYS MariaDB 10 xem
134 TRIM MariaDB 10 xem
135 TRUNCATE MariaDB 10 xem
136 UCASE MariaDB 10 xem
137 UPPER MariaDB 10 xem
138 USER MariaDB 10 xem
139 VERSION MariaDB 10 xem
140 WEEK MariaDB 10 xem
141 WEEKDAY MariaDB 10 xem
142 WEEKOFYEAR MariaDB 10 xem
143 YEAR MariaDB 10 xem
144 YEARWEEK MariaDB 10 xem

    Hiện tại có rất nhiều công cụ có giao diện, hỗ trợ chúng ta thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB  như dbForge Studio for MySQLm, HeidiSQL, JPDB Admin for MariaDB, MONyog & SQLyog, Navicate, … Các bạn có thể tải các công cụ đó tại đây.


Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi