Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Hà Giang


     Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Hà Giang trong bài này của chúng tôi sẽ cung cấp một công cụ hỗ trợ giúp các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học 2018 có thể tra cứu được các thông tin về mã tỉnh, mã quận huyện, mã các trường THPT, TC, Cao Đẳng, DTNT để phục vụ cho việc làm hồ sơ tốt nghiệp và tuyển sinh đại học THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Hà Giang.Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Hà Giang trong bài này của chúng tôi sẽ cung cấp một công cụ hỗ trợ giúp các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học 2018 có thể tra cứu được các thông tin về mã tỉnh, mã quận huyện, mã các trường THPT, TC, Cao Đẳng, DTNT để phục vụ cho việc làm hồ sơ tốt nghiệp và tuyển sinh đại học THPT niên khóa 2017-2018 trên địa bàn Hà Giang.


Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Hà Giang :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Trường Tên Trường Địa chỉ Khu Vực Loại hình
1 05 Hà Giang 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_05 P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
2 05 Hà Giang 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_05
P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
3 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 012 THPT Chuyên P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
4 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 013 THPT Lê Hồng Phong P.Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
5 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 014 THPT Ngọc Hà Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang Khu vực 1
6 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 015 PTDT Nội trú tỉnh P.Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1 DTNT
7 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 031 GDTX Tỉnh P. Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
8 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 050 CĐ Nghề Hà Giang Tổ 8 Ph. Quang Trung, TP Hà Giang Khu vực 1
9 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 054 CĐSP Hà Giang Tổ 16, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang Khu vực 1
10 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 058 PTDT Nội trú THPT tỉnh
Hà Giang
P.Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
11 05 Hà Giang 01 Thành phố Hà Giang 063 GDTX – HN tỉnh Hà
Giang
P. Minh Khai, TP Hà Giang Khu vực 1
12 05 Hà Giang 02 Huyện Đồng Văn 026 THPT Đồng Văn TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Khu vực 1
13 05 Hà Giang 02 Huyện Đồng Văn 032 GDTX Đồng Văn TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Khu vực 1
14 05 Hà Giang 02 Huyện Đồng Văn 064 GDNN – GDTX Đồng
Văn
TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn Khu vực 1
15 05 Hà Giang 03 Huyện Mèo Vạc 017 THPT Mèo Vạc TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc Khu vực 1
16 05 Hà Giang 03 Huyện Mèo Vạc 033 GDTX Mèo Vạc TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc Khu vực 1
17 05 Hà Giang 03 Huyện Mèo Vạc 065 GDNN – GDTX Mèo Vạc Xã Tả Lủng, H. Mèo Vạc Khu vực 1
18 05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 018 THPT Yên Minh TT. Yên Minh, H.Yên minh Khu vực 1
19 05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 034 GDTX Yên Minh TT. Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
20 05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 045 PT DTNT cấp 2-3 Yên
Minh
TT Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1 DTNT
21 05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 051 THPT Mậu Duệ Xã Mậu Duệ, H. Yên Minh Khu vực 1
22 05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 059 PTDT Nội trú
THCS&THPT Yên Minh
TT Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
23 05 Hà Giang 04 Huyện Yên Minh 066 GDNN – GDTX Yên
Minh
TT. Yên Minh, H. Yên Minh Khu vực 1
24 05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 019 THPT Quản Bạ TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ Khu vực 1
25 05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 035 GDTX Quản Bạ TT. Tam Sơn, H. Quản Bạ Khu vực 1
26 05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 053 THPT Quyết Tiến Xã Quyết Tiến, H. Quản Bạ Khu vực 1
27 05 Hà Giang 05 Huyện Quản Bạ 067 GDNN – GDTX Quản Bạ TT. Tam Sơn, H. Quản Bạ Khu vực 1
28 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 020 THPT Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên Khu vực 1
29 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 021 THPT Việt Lâm TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên Khu vực 1
30 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 036 GDTX Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên Khu vực 1
31 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 043 PT Cấp 2-3 Phương Tiến Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên Khu vực 1
32 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 048 THCS và THPT Linh Hồ Xã Linh Hồ, H. Vị Xuyên Khu vực 1
33 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 056 THCS&THPT Tùng Bá Xã Tùng Bá, H. Vị Xuyên Khu vực 1
34 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 062 THCS&THPT Phương
Tiến
Xã Phương Tiến, H. Vị Xuyên Khu vực 1
35 05 Hà Giang 06 Huyện Vị Xuyên 068 GDNN – GDTX Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên Khu vực 1
36 05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 022 THPT Bắc Mê TT. Yên Phú, H.Bắc Mê Khu vực 1
37 05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 037 GDTX Bắc Mê TT. Bắc Mê, H. Bắc Mê Khu vực 1
38 05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 047 THCS và THPT Minh
Ngọc
Xã Minh Ngọc, H. Bắc Mê Khu vực 1
39 05 Hà Giang 07 Huyện Bắc Mê 069 GDNN – GDTX Bắc Mê TT. Bắc Mê, H. Bắc Mê Khu vực 1
40 05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 023 THPT Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
41 05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 038 GDTX Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
42 05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 041 THPT Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
43 05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 061 THCS&THPT Thông
Nguyên
Xã Thông Nguyên, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
44 05 Hà Giang 08 Huyện Hoàng Su Phì 070 GDNN – GDTX Hoàng
Su Phì
TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su Phì Khu vực 1
45 05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 024 THPT Xín Mần TT. Cốc Pài, H Xín Mần Khu vực 1
46 05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 039 GDTX Xín Mần TT. Cốc Pài, H. Xín Mần Khu vực 1
47 05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 049 THCS và THPT Nà Chì Xã Nà Chì, H. Xín Mần Khu vực 1
48 05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 057 THCS&THPT Xín Mần Xã Xín Mần, H. Xín Mần Khu vực 1
49 05 Hà Giang 09 Huyện Xín Mần 071 GDNN – GDTX Xín Mần TT. Cốc Pài, H. Xín Mần Khu vực 1
50 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 016 THPT Đồng Yên Xã Đồng Yên, H. Bắc Quang Khu vực 1
51 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 025 THPT Việt Vinh TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
52 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 028 THPT Hùng An Xã Hùng An, H. Bắc Quang Khu vực 1
53 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 029 THPT Liên Hiệp Xã Liên Hiệp, H. Bắc quang Khu vực 1
54 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 030 THPT Tân Quang Xã Tân Quang, H. Bắc quang Khu vực 1
55 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 040 GDTX Bắc Quang TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
56 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 046 PT DTNT cấp 2-3 Bắc
Quang
TT Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1 DTNT
57 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 052 THPT Kim Ngọc Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang Khu vực 1
58 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 055 Trung cấp Nghề Bắc
Quang
Tổ 13, TT Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
59 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 060 PTDT Nội trú
THCS&THPT Bắc Quang
TT Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
60 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 072 GDNN – GDTX Bắc
Quang
TT. Việt Quang, H. Bắc Quang Khu vực 1
61 05 Hà Giang 10 Huyện Bắc Quang 074 THCS&THPT Liên Hiệp X. Liên Hiệp-H. Bắc Quang Khu vực 1
62 05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 027 THPT Xuân Giang Xã Xuân Giang, H.Quang Bình Khu vực 1
63 05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 042 GDTX Quang Bình TT. Yên Bình – H. Quang Bình Khu vực 1
64 05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 044 THPT Quang Bình TT. Yên Bình – H. Quang Bình Khu vực 1
65 05 Hà Giang 11 Huyện Quang Bình 073 GDNN – GDTX Quang
Bình
TT. Yên Bình – H. Quang Bình Khu vực 1


Quay lại danh sách tỉnh

Tra cứu Thủ khoa thi THPT quốc gia 2017

Cụm thi Đơn vị chủ trì TK khối A TK khối A1 TK khối B TK khối C TK khối D
Số 1 Tp. Hà Nội xem xem xem xem xem
Số 2 Tp. Hcm xem xem xem xem xem
Số 3 Tp. Hải Phòng xem xem xem xem xem
Số 4 Tỉnh Hà Giang xem xem xem xem xem
Số 5 Tỉnh Cao Bằng xem xem xem xem xem
Số 6 Tỉnh Lai Châu xem xem xem xem xem
Số 7 Tỉnh Điện Biên xem xem xem xem xem
Số 8 Tỉnh Lào Cai xem xem xem xem xem
Số 9 Tỉnh Tuyên Quang xem xem xem xem xem
Số 10 Tỉnh Lạng Sơn xem xem xem xem xem
Số 11 Tỉnh Bắc Kạn xem xem xem xem xem
Số 12 Tỉnh Thái Nguyên xem xem xem xem xem
Số 13 Tỉnh Yên Bái xem xem xem xem xem
Số 14 Tỉnh Sơn La xem xem xem xem xem
Số 15 Tỉnh Phú Thọ xem xem xem xem xem
Số 16 Tỉnh Vĩnh Phúc xem xem xem xem xem
Số 17 Tỉnh Quảng Ninh xem xem xem xem xem
Số 18 Tỉnh Bắc Giang xem xem xem xem xem
Số 19 Tỉnh Bắc Ninh xem xem xem xem xem
Số 20 Tỉnh Hải Dương xem xem xem xem xem
Số 21 Tỉnh Hưng Yên xem xem xem xem xem
Số 22 Tỉnh Hòa Bình xem xem xem xem xem
Số 23 Tỉnh Hà Nam xem xem xem xem xem
Số 24 Tỉnh Nam Định xem xem xem xem xem
Số 25 Tỉnh Thái Bình xem xem xem xem xem
Số 26 Tỉnh Ninh Bình xem xem xem xem xem
Số 27 Tỉnh Thanh Hóa xem xem xem xem xem
Số 28 Tỉnh Nghệ An xem xem xem xem xem
Số 29 Tỉnh Hà Tĩnh xem xem xem xem xem
Số 30 Tỉnh Quảng Bình xem xem xem xem xem
Số 31 Tỉnh Quảng Trị xem xem xem xem xem
Số 32 Tỉnh Thừa Thiên – Huế xem xem xem xem xem
Số 33 TP. Đà Nẵng xem xem xem xem xem
Số 34 Tỉnh Quảng Nam xem xem xem xem xem
Số 35 Tỉnh Quảng Ngãi xem xem xem xem xem
Số 36 Tỉnh Bình Định xem xem xem xem xem
Số 37 Tỉnh Phú Yên xem xem xem xem xem
Số 38 Tỉnh Gia Lai xem xem xem xem xem
Số 39 Tỉnh Kon Tum xem xem xem xem xem
Số 40 Tỉnh Đắk Lắk xem xem xem xem xem
Số 41 Tỉnh Đắk Nông xem xem xem xem xem
Số 42 Tỉnh Khánh Hòa xem xem xem xem xem
Số 43 Tỉnh Ninh Thuận xem xem xem xem xem
Số 44 Tỉnh Bình Thuận xem xem xem xem xem
Số 45 Tỉnh Lâm Đồng xem xem xem xem xem
Số 46 Tỉnh Bình Phước xem xem xem xem xem
Số 47 Tỉnh Bình Dương xem xem xem xem xem
Số 48 Tỉnh Tây Ninh xem xem xem xem xem
Số 49 Tỉnh Đồng Nai xem xem xem xem xem
Số 50 Tỉnh Long An xem xem xem xem xem
Số 51 Tỉnh Đồng Tháp xem xem xem xem xem
Số 52 Tỉnh An Giang xem xem xem xem xem
Số 53 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xem xem xem xem
Số 54 Tỉnh Tiền Giang xem xem xem xem xem
Số 55 TP. Cần Thơ xem xem xem xem xem
Số 56 Tỉnh Hậu Giang xem xem xem xem xem
Số 57 Tỉnh Bến Tre xem xem xem xem xem
Số 58 Tỉnh Vĩnh Long xem xem xem xem xem
Số 59 Tỉnh Trà Vinh xem xem xem xem xem
Số 60 Tỉnh Sóc Trăng xem xem xem xem xem
Số 61 Tỉnh Bạc Liêu xem xem xem xem xem
Số 62 Tỉnh Kiên Giang xem xem xem xem xem
Số 63 Tỉnh Cà Mau xem xem xem xem xem

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]


Mít&Béo


Phản hồi

Phản hồi