Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C#


      Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C# là công cụ không thể thiếu cho mỗi lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .Net Framework hay .Net Core. Đây là công cụ có giao diện trực quan, cung cấp và hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau của ngôn ngữ lập trình C# cũng như nhiều phiên bản .Net Framework và .Net Core khác nhau :

isual Studio cho ngôn ngữ lập trình C# là công cụ không thể thiếu cho mỗi lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .Net Framework hay .Net Core. Đây là công cụ có giao diện trực quan, cung cấp và hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau của ngôn ngữ lập trình C# cũng như nhiều phiên bản .Net Framework và .Net Core khác nhau :

   


 Danh sách các loại Project và phiên bản ngôn ngữ mà các phiên bản Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C# cung cấp như sau:

1. Phiên bản Visual Studio 2010

Projects in visual Studio 2010

     Sau khi cài đặt, Visual Studio 2010 thương sẽ cung cấp một số project mặc định, trong quá trình phát triển ứng dụng chúng ta có thể cài thêm  các Project khác do Microsoft hoặc do các bên thứ 3 phát triển thêm, hoặc các project mà người lập trình từ phát triển. Dưới đây là một vài Projects trong Visual Studio 2010 mà chúng ta thường gặp như sau :

– Windows Forms Applicationm
– WPF Application
– Console Application
– Asp.Net Web Application
– Class Library
– Silverlight
– Silverlight Class Library
– Silverlight Business Application
– WCF Ria Services Class Library
– WCF Service Application
– Asp.Net Dynamic Data Entities Web Application

      Visual Studio 2010 hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ lập trình C# như sau :

– ISO-1

– ISO-2

– C# 3.0

2. Phiên bản Visual Studio 2012

3. Phiên bản Visual Studio 2013

4. Phiên bản Visual Studio 2015

5. Phiên bản Visual Studio 2017

        Sau khi cài đặt, Visual Studio 2017 thương sẽ cung cấp một số project mặc định, trong quá trình phát triển ứng dụng chúng ta có thể cài thêm  các Project khác do Microsoft hoặc do các bên thứ 3 phát triển thêm, hoặc các project mà người lập trình từ phát triển. Dưới đây là một vài Projects trong Visual Studio 2010 mà chúng ta thường gặp như sau :

– WPF App (.Net Framework)
– Windows Form App (.Net Framework)
– Console App (.Net Framework)
– ASP.NET Web Application (.Net Framework)
– Class Library (.Net Standard)
– Console App (.Net Core)
– ASP.NET Core Web Application (.Net Core)
– Share Project
– Class Library ( Legacy Portalbe)
– WCF Service Application
– Azure Functions
– Azure WebJob (.Net Framework)

   Visual Studio 2017 hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ lập trình C# như sau :

– ISO-1

– ISO-2

– C# 3.0

– C# 4.0

– C# 5.0

– C# 6.0

– C# 7.0

– C# 7.1

– C# 7.2

– C# 7.3


Related Post

Phản hồi

Phản hồi