• Home »
  • Csharp »
  • Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref trong ngôn ngữ lập trình C#

Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref trong ngôn ngữ lập trình C#


      Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref (ref method parameter) là việc sử dụng từ khóa ref cho các tham số khi định nghĩa các phương thức cho lớp, interface, struct trong ngôn ngữ lập trình C#.

Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref (ref method parameter) là việc sử dụng từ khóa ref cho các tham số khi định nghĩa các phương thức cho lớp, interface, struct trong ngôn ngữ lập trình C#.

     Trong C#, chúng ta có 3 từ khóa dùng để hỗ trợ tham số truyền tham chiếu : in , ref, out, trong đó :

  • Từ khóa in : xác định truyền tham chiếu chỉ đọc đối với phương thức được gọi (passed by reference but is only read by the called method).
  • Từ khóa ref : xác định truyền tham chiếu có thể đọc và viết đối với phương thức được gọi (passed by reference and may be read or written by the called method).
  • Từ khóa out : xác định truyền tham chiếu viết đối với phương thức được gọi (passed by reference and is written by the called method).

      Khi sử dụng tham số trong định nghĩa một phương thức, việc tham số sử dụng từ khóa ref theo cú pháp sẽ đánh dấu tham số đó là tham số truyền tham chiếu dùng từ khóa ref. Khác với tham số truyền tham chiếu dùng từ khóa in, khi chỉ cho phép đọc từ tham số truyền vào,  tham số truyền tham chiếu dùng từ khóa ref còn cho phép người dùng có thể thay đổi giá trị từ truyền vào.


Related Post

Phản hồi

Phản hồi