Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục


       Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về việc sử dụng Google Drive API cho C# để Xác thực, liệt kê file, thư mục (Authentication, List files and folders). Ở bài viết này chúng ta tiếp tục việc sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục trên Google Drive của các bạn.

Google Drive API with C# .net create folder

       Trước khi tạo thư mục, chúng ta cũng cần thực hiện việc xác thực tài khoản người sử dụng như bài trước. Sau đó, để tạo được thư mục trên tài khoản Google Drive của bạn, bạn cần xác định quyền thao tác tới các dữ liệu trên tài khoản Google Drive và lưu nó vào trong file “token.json”. Không giống như bài viết trước bạn, khi chỉ cần sử dụng phạm vi truy xuất dữ liệu chỉ đọc (Readonly) các thông tin Google Drive với thuộc tính Scope là DriveService.Scope.DriveReadonly cho việc lấy danh sách file, thư mục. Ở bài này, để tạo thư mục trên drive bạn cần phải thiết lập quyền truy cập dữ liệu với phạm vi Scope là DriveService.Scope.Drive. Quyền DriveService.Scope.Drive cho phép bạn xem, tạo mới, sửa, và xóa các file trên Google Drive. Bạn có thể xem thêm các quyền truy xuất dữ liệu của Google Drive API tại đây.
        Chú ý : nếu để sai phạm vi truy xuất dữ liệu bạn có thể gặp lỗi không đủ quyền do API trả về : “Google.Apis.Requests.RequestError Insufficient Permission[403] Errors[Message[Insufficient Permission] Location[- ] Reason[insufficientPermissions] Domain[global]]”

1.  Tạo một thư mục trên Goolge Drive thông Qua API

      Tạo ra 1 dịch vụ Drive API – Create Drive API service.

      Đối với Google Drive API, một thư mục không giống như thư mục trong hệ điều hành thông thường mà bản chất nó là một đối tượng file theo cách quản lý của Google Drive — folder là một loại file được phân biệt với các file thông thường bằng thuộc tính MIME type nhận giá trị “application/vnd.google-apps.folder”. Trong Goolge Drive còn hỗ trợ nhiều loại Supported MIME Types khác, các bạn có thể xem chi tiết tại đây. Ở cấu hình phía dưới, chương trình khi chạy sẽ tạo ra 1 thư mục có tên Google Drive API folder trên Google Drive.

      Thực hiện chạy chương trình, kết quả trên tài khoản Google Drive của bạn phải tạo ra thư “Google Drive API folder” như trong ảnh :

Create Google Drive API folder using C# account

        Ở màn hình Console các bạn có thể thấy được ID của folder từ Google Drive trả về

Create Google Drive API folder using C#

2.  Tạo một thư mục con trong thư mục khác trên Goolge Drive thông Qua API

      Khi muốn tạo một thư mục con nằm bên trong một thư mục khác trên Google Drive, Bạn hãy lấy ID folder của thư mục cha mà bạn muốn tạo thư mục con trên google Drive như trong ảnh bên dưới

Google Drive API with C# folder ID

        Trong tham số tạo thư mục, cấu hình thêm thuộc tính ID thư mục cha, Google Drive cho phép bạn cấu hình thư mục của bạn có thể 1 hoặc nhiều thư mục cha với thuộc tính Parents dạng một IList<> các Id thư mục cha.

      Khi chạy chương trình các bạn sẽ nhận được ID của thư mục con trả về thông qua màn hình Console

Create Google Drive API folder child ID

      Và kiểm tra lại việc tạo thư mục trên tài khoản Drive của bạn

Google Drive API with C# folder ID

Các bạn có thể tải mã nguồn (Source) : Tại đây

Trong quá trình viết bài có thể không tránh khỏi những sơ xuất hoặc có những gì cần góp ý các bạn vui lòng để comment bên dưới hoặc gửi tới email [email protected].
[Ngôn ngữ lập trình C#]


Related Post

Phản hồi

Phản hồi