• Home »
  • Csharp »
  • Ủy quyền khai thác dữ liệu thông qua Google Drive API C#

Ủy quyền khai thác dữ liệu thông qua Google Drive API C#


       Tất cả các yêu cầu đối với Google Drive thông qua Google Drive API đều yêu cầu người dùng sẽ được truy xuất những dữ liệu trên đó trong quá trình xác thực tài khoản người dùng. Đối với Google Drive, Google cung cấp cho người dùng nhiều mức truy xuất dữ liệu khác nhau (scope of access) và người dùng có thể vào mục đích của ứng dụng của mình mà khai báo các mức truy xuất dữ liệu cho hợp lý.  Bài viết trình bày với các bạn về các mức ủy quyền khai thác dữ liệu thông qua Google Drive API C#.

khai thác dữ liệu thông qua Google Drive API C#

       Các mức truy xuất dữ liệu ( hay còn gọi là ủy quyền khai thác dữ liệu authorization) trong Google Drive API dành cho C# được thể hiện qua lớp Scope được khai báo bên trong lớp DriveService thuộc thư viện Google.Apis.Drive.v3 ( hoặc Google.Apis.Drive.v2 tùy các bạn cài đặt phiên bản API).

      Bảng thông tin các mức truy xuất dữ liệu trên Goolge Drive thông qua API như sau:
STT Thuộc tính C# Ý nghĩa quyền truy cập
1 Scope.Drive Cho phép người dùng xem, thêm mới, sửa các file trên Google Drive
2 Scope.DriveReadonly View và tải tất cả các file trong tài khoản google drive của bạn
3 Scope.DriveAppdata Xem và quản lý dữ liệu cấu hình của APP trong Google Drive của bạn
4 Scope.DriveFile Cho phép người dùng xem, thêm mới, sửa các file thư mục trên Google Drive mà bạn đã mở và tạo với app đó
5 Scope.DrivePhotosReadonly View photo, video và các album trong Google Drive
6 Scope.DriveMetadata Cho phép bạn xem và quản lý metadata của các file trong Google Drive của bạn
7 Scope.DriveMetadataReadonly Cho phép bạn chỉ xem metadata của các file trong Google Drive của bạn
8 Scope.DriveScripts Thay đổi các thuộc tính tập lệnh Google Apps Script của bạn

        Các API của google chìa ra cho các ứng dụng khác tích hợp đều bắt buộc thông qua OAuth 2.0 để phân quyền truy xuất tới các dữ liệu từ mỗi yêu cầu của người dùng. Đối với các API cho Gogle Drive API, Google cung cấp các thông tin về phạm vi thao tác dữ liệu qua OAuth 2.0 như sau :

Scope Meaning
https://www.googleapis.com/auth/drive Full, permissive scope to access all of a user’s files, excluding the Application Data folder. Request this scope only when it is strictly necessary.
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly Allows read-only access to file metadata and file content
https://www.googleapis.com/auth/drive.appfolder Allows access to the Application Data folder
https://www.googleapis.com/auth/drive.file Per-file access to files created or opened by the app. File authorization is granted on a per-user basis and is revoked when the user deauthorizes the app.
https://www.googleapis.com/auth/drive.install Special scope used to let users approve installation of an app.
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata Allows read-write access to file metadata (excluding downloadUrl and contentHints.thumbnail), but does not allow any access to read, download, write or upload file content. Does not support file creation, trashing or deletion. Also does not allow changing folders or sharing in order to prevent access escalation.
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly Allows read-only access to file metadata (excluding downloadUrl and contentHints.thumbnail), but does not allow any access to read or download file content
https://www.googleapis.com/auth/drive.scripts Allows access to Apps Script files
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly Allows read-only access to installed app

Như ở trong bài viết “Sử dụng Google Drive API cho C# để Xác thực, liệt kê file, thư mục” chúng ta đã sử dụng phạm vi truy xuất dữ  liệu là DriveReadonly. Nghĩa là App của bạn sẽ được và tải tất cả các files trong tài khoản google drive của bạn.

         Như ở trong bài viết “Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục” chúng ta đã sử dụng phạm vi truy xuất dữ liệu là Drive

Các bạn có thể tải mã nguồn (Download Source) : Tại đây

Trong quá trình viết bài có thể không tránh khỏi những sơ xuất hoặc có những gì cần góp ý các bạn vui lòng để comment bên dưới hoặc gửi tới email [email protected].
[Ngôn ngữ lập trình C#]


Related Post

Phản hồi

Phản hồi