Các MIME Types hỗ trợ trong Google Drive API


        Đối với Google Drive API, các đối tương trên Google Drive được quản lý như các đối tượng file và được phân biệt với nhau bởi các MIME Types. Chúng ta sử dụng MIME types để hỗ trợ lọc các đối tượng cần xử lý trên google drive. Ví dụ như ở bài viết “Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục” chúng ta đã sử dụng MimeType = “application/vnd.google-apps.folder” để lọc các thư mục trong tài khoản Google Drive. Trong bài viết này sẽ cung cấp bảng các MIME Types hỗ trợ trong Google Drive API.

Ví dụ như ở bài viết "Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục" chúng ta đã sử dụng MimeType = "application/vnd.google-apps.folder" để lọc các thư mục trong tài khoản Google Drive. Trong bài viết này sẽ cung cấp bảng Các MIME Types hỗ trợ trong Google Drive API.

MIME Type Description
application/vnd.google-apps.audio
application/vnd.google-apps.document Google Docs
application/vnd.google-apps.drawing Google Drawing
application/vnd.google-apps.file Google Drive file
application/vnd.google-apps.folder Google Drive folder
application/vnd.google-apps.form Google Forms
application/vnd.google-apps.fusiontable Google Fusion Tables
application/vnd.google-apps.map Google My Maps
application/vnd.google-apps.photo
application/vnd.google-apps.presentation Google Slides
application/vnd.google-apps.script Google Apps Scripts
application/vnd.google-apps.site Google Sites
application/vnd.google-apps.spreadsheet Google Sheets
application/vnd.google-apps.unknown
application/vnd.google-apps.video
application/vnd.google-apps.drive-sdk 3rd party shortcut

      Khi lấy danh sách các đối tượng trong Google Drive API, các ban sử dụng một đối tượng FilesResource.ListRequest, và thuộc tính FilesResource.ListRequest.Q để truy vấn loại đối tượng khác nhau. Mặc định không sử dụng lọc thì sẽ lấy tất các các đối tượng trên Google Drive, còn muốn lọc theo Mime Type chằng hạn là ảnh, bạn có thể dùng như sau: listRequest.Q = “mimeType = ‘application/vnd.google-apps.photo'”;[Ngôn ngữ lập trình C#]


Related Post

Phản hồi

Phản hồi