Sử dụng Google Drive API cho C# để Tải file


      Ở bài trước, chúng ta đã Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File, ở bài này chúng ta sẽ thực hiện công việc ngược lại, đó chính là Sử dụng Google Drive API cho C# để tải file về từ nơi lưu trữ trên tài khoản Google Drive của bạn.

bài này chúng ta sẽ thực hiện công việc ngược lại, đó chính là Sử dụng Google Drive API cho C# để tải file về từ nơi lưu trữ trên tài khoản Google Drive của bạn.

Phụ thuộc vào các thức bạn muốn tải về bạn sẽ có một trong các lựa chọn sau :

      Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện viêc tải 1 file sử dụng alt=media. Việc tạo project và Đăng ký sử dụng Google Drive API  bạn có thể tham khảo ở  bài viết “Sử dụng Google Drive API cho C# để Xác thực, liệt kê file, thư mục” và việc tạo thư mục để upload file bạn có thể xem ở bài trước “Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục“. Để tải file chúng ta dùng quyền truy xuất dữ liệu với Scope = DriveReadonly để tải file.

       Lấy ID file đã được lưu sẵn  trên thư mục có sẵn trong Google Drive của bạn như trong ảnh bên dưới, hoặc bạn có lấy ID  trên Google Drive như trong bài hướng dẫn “Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File”.

Google Drive API cho C# download file

Google Drive API cho C# download file ID

        Thực hiện tạo ra một DriveService, và thực hiện việc tải file như đoạn code dưới đây :

     Sau khi chạy chương trình kết quả lưu tại đây:

Google Drive API cho C# download file Result

    File lưu được ở trong thư mục chạy, bạn có thể cấu hình vị trí lưu chỗ khác khi sử dụng lớp FileStream

Google Drive API cho C# download file Result Computer

Các bạn có thể tải mã nguồn (Download Source) : Tại đây

      Trong quá trình viết bài có thể không tránh khỏi những sơ xuất hoặc có những gì cần góp ý các bạn vui lòng để comment bên dưới hoặc gửi tới email [email protected].
[Ngôn ngữ lập trình C#]


Related Post

Phản hồi

Phản hồi