Quyền chia sẻ cho người dùng trong Google Drive


        Khi sử dụng cộng cụ Google Drive của google, các bạn đã được cung cấp sẵn chức năng bạn có thể chia sẻ một file hoặc một thư mục cho người sử dụng khác có thể sử dụng file hoặc thư mục đó của bạn.  Đối với các file và thư mục chia sẻ đó, Google Drive đã định nghĩa sẵn cho các bạn một danh sách các quyền và nhóm quyền để bạn có thể tiện thao tác và chia sẻ các tài liệu và file tới mọi người, bạn bè , một team của bạn một cách nhanh và hiệu quản nhât. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về các quyền (Permision), nhóm quyền (Role) và ma trận phân quyền về quyền chia sẻ cho người dùng trong Google Drive để bạn có thể tiện theo dõi.

Permision Goolge Drive


1.  Danh sách các quyền

Quyền ở đây được hiểu theo nghĩa là phạm vị truy xuất tới các dữ liệu file, thư mục mà người được chia sẻ có thể nhận.

STT Quyền Ý nghĩa
1 Read the metadata (e.g. name, description) of the file or folder Đọc metadata của file hoặc thư mục
2 Read the content of the file Đọc nội dung của file
3 Read the list of items in the folder Đọc danh sác các mục bên trong thư mục
4 Add comments to the file Thêm các ghi chú tới file
5 Modify the metadata of the file or folder Thay đổi metadata của file hoặc thư mục
6 Modify the content of the file Thay đổi nội dung của file
7 Access historical revisions Truy cập lịch sử thay đổi
8 Add items to the folder Add một mục tới thư mục
9 Remove items from the My Drive folder Xóa các mục bên trong thưc mục
10 Share a Team Drive item Chia sẻ một mục Team Drive
11 Add files to Team Drives Thêm các file tới Team Drive
12 Move items into the Trash Chi chuyển các mục tới thùng rác
13 Reorganize items within a Team Drive Tổ chức lại các mục bên trong Team Drive
14 Move items outside of a Team Drive Chi chuyển mục ra ngoài một Team Drive
15 Delete the file or folder Xóa file hoặc thư mục
16 Delete items in Team Drives Xóa các mục bên trong các Team Drive
17 Edit Team Drive metadata Chỉnh sửa Team Drive metadata
18 Add Team Drive members Thêm các thành viên Team Drive
19 Delete an empty Team Drive Xóa trắng một Team Drive

2 . Các nhóm quyền (Roles)

      Nhóm quyền (Role) tập hợp các quyền mà được phân cho người dùng trên Google Drive API.  Google Drive API có 5 Roles dưới dây và được sắp xếp theo tăng dần theo phạm vi mà người dùng được chia sẻ quyền :

  • reader
  • commenter
  • writer
  • fileOrganizer
  • organizer/owner

      Trong quá trình phân quyền cho người dùng Google Drive API sẽ sử dụng Role để phân quyền là chứ không cho phép lựa chọn chi tiết từng quyền đơn lẻ để phân, và số lượng quyền mà Roles sở hữu theo dõi ở ma trận phân quyền bên dưới.

Ma trận phân quyền

STT Permitted operation organizer/owner fileOrganizer writer commenter reader
1 Read the metadata (e.g. name, description) of the file or folder
2 Read the content of the file
3 Read the list of items in the folder
4 Add comments to the file
5 Modify the metadata of the file or folder
6 Modify the content of the file
7 Access historical revisions
8 Add items to the folder
9 Remove items from the My Drive folder
10 Share a Team Drive item
11 Add files to Team Drives
12 Move items into the Trash
13 Reorganize items within a Team Drive1
14 Move items outside of a Team Drive2
15 Delete the file or folder
16 Delete items in Team Drives2
17 Edit Team Drive metadata
18 Add Team Drive members
19 Delete an empty Team Drive

3. Types

Ngoài quyền (Permision), nhóm quyền (Role), trong Google Drive ta còn quan tâm tới một khái niệm nữa là Type. Type dùng để xác nhận tài liệu sẽ được chia sẻ cho một cá nhân, một nhóm người, một nhóm người theo domain, hay là tất cả mọi người.

STT Type Field Possible values Mô tả
1 user emailAddress Email address of a user. Example: [email protected] Là một địa chỉ email của người bạn sẽ chia sẻ
2 group emailAddress Email address of a Google Group. Example: [email protected] Là một địa chỉ email dạng nhóm của người bạn sẽ chia sẻ
3 domain domain Domain name of G Suite domain. Example: thecompany.com Là một domain mà những người thuộc domain này sẽ nhận được chia sẻ
4 anyone N/A The anyone permission does not require an emailAddress or domain field. Tất cả mọi người sẽ được chia sẻ mà không cần email hay domain

Related Post

Phản hồi

Phản hồi