84 cấu trúc tiếng anh thông dụng


       Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn 84 cấu trúc tiếng anh thông dụng (MOST COMMON STRUCTURES IN ENGLISH) thường được sử dụng nhất trong các bài thi tiết anh trong chương trình ôn tập và thi cử của các hệ THPT và THCS.

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn 84 cấu trúc tiếng anh thông dụng (MOST COMMON STRUCTURES IN ENGLISH) thường được sử dụng nhất trong các bài thi tiết anh trong chương trình ôn tập và thi cử của các hệ THPT và THCS.


1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)
Ex: – This structure is too easy for you to remember.
– He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá… đến nỗi mà…)
Ex: – This box is so heavy that I cannot take it.
– He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá… đến nỗi mà…)
Ex: – It is such a heavy box that I cannot take it.
– It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ… cho ai đó làm gì…)
Ex: – She is old enough to get married.
– They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
Ex: – I had my hair cut yesterday.
– I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, P2) / It’s +time +for someone + to do something : (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)
Ex: -It is time you had a shower.
– It’s time for me to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì… mất bao nhiêu thời gian…)
Ex: – It takes me 5 minutes to get to school.
– It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

8. To prevent/stop + someone/something + from + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì… làm gì..)
Ex: He prevented us from parking our car here.

9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy … để làm gì…)
Ex: – I find it very difficult to learn about English.
– They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
Ex: – I prefer dog to cat.
– I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather (‘d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
Ex: – She would play games than read books.
– I’d rather learn English than learn Biology.

12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
Ex: I am used to eating with chopsticks.

13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
Ex: – I used to go fishing with my friend when I was young.
– She used to smoke 10 cigarettes a day.

14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về….
Ex: I was amazed at his big beautiful villa.

15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
Ex: Her mother was very angry at her bad marks.

16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về…/ kém về…
Ex: – I am good at swimming.
– He is very bad at English.

17. by chance = by accident (adv): tình cờ
Ex: I met her in Paris by chance last week.

18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về…
Ex: My mother was tired of doing too much housework everyday.

19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì…
Ex: She can’t stand laughing at her little dog.

20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó…
Ex: My younger sister is fond of playing with her dolls.

21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến…
Ex: Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.

22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì
Ex: – He always wastes time playing computer games each day.
– Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.

23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì.
Ex: – I spend 2 hours reading books a day.
– Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.

24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì…
Ex: – My mother often spends 2 hours on housework everyday.
– She spent all of her money on clothes.

25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì…
Ex: You should give up smoking as soon as possible.

26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì…
Ex: I would like to go to the cinema with you tonight.

27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
Ex: I have many things to do this week.

28. It + be + something/ someone + that/ who: chính…mà…
Ex: – It is Tom who got the best marks in my class.
– It is the villa that he had to spend a lot of money last year.

29. Had better + V(infinitive): nên làm gì….
Ex: You had better go to see the doctor.

30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practice/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
Ex: I always practice speaking English everyday.

31. It is + tính từ + (for smb) + to do smt
Ex: It is difficult for old people to learn English (Người có tuổi học tiếng Anh thì khó)

32. To be interested in + N / V_ing: Thích cái gì / làm cái gì
Ex: We are interested in reading books on history (Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử)

33. To be bored with: Chán làm cái gì
Ex: We are bored with doing the same things everyday (Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại)

34. It’s the first time smb have (has) + P2 + smt: Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì
Ex: It’s the first time we have visited this place (Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này)

35. enough + danh từ: đủ cái gì + to do smt
Ex: I don’t have enough time to study (Tôi không có đủ thời gian để học)

36. Tính từ + enough: đủ làm sao + to do smt
Ex: I’m not rich enough to buy a car (Tôi không đủ giàu để mua ôtô)

37. too + tính từ + to do smt: Quá làm sao để làm cái gì
Ex: I’m to young to get married (Tôi còn quá trẻ để kết hôn)

38. To want smb to do smt = To want to have smt + P2: Muốn ai làm gì = Muốn có cái gì được làm
Ex: She wants someone to make her a dress (Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy) = She wants to have a dress made (Cô ấy muốn có một chiếc váy được may)

39. It’s time smb did smt: Đã đến lúc ai phải làm gì
Ex: It’s time we went home (Đã đến lúc tôi phải về nhà)

40. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt: Ai không cần thiết phải làm gì = doesn’t have to do smt
Ex: It is not necessary for you to do this exercise (Bạn không cần phải làm bài tập này)

41. To look forward to V_ing: Mong chờ, mong đợi làm gì
Ex: We are looking forward to going on holiday (Chúng tôi đang mong được đi nghỉ)

42. To provide smb from V_ing: Cung cấp cho ai cái gì
Ex: Can you provide us with some books in history? (Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)

43. To prevent smb from V_ing: Cản trở ai làm gì = To stop
Ex: The rain stopped us from going for a walk (Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo)

44. To fail to do smt: Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì
Ex: We failed to do this exercise (Chúng tôi không thể làm bài tập này)

45. To be succeed in V_ing: Thành công trong việc làm cái gì
Ex: We were succeed in passing the exam (Chúng tôi đã thi đỗ)

46. To borrow smt from smb: Mượn cái gì của ai
Ex: She borrowed this book from the liblary (Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện)

47. To lend smb smt: Cho ai mượn cái gì
Ex: Can you lend me some money? (Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không?)

48. To make smb do smt: Bắt ai làm gì
Ex: The teacher made us do a lot of homework (Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà)

49. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ: Đến mức mà = CN + động từ + so + trạng từ
Ex: – The exercise is so difficult that noone can do it (Bài tập khó đến mức không ai làm được)
– He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta)

50. S + be + such + (tính từ) + danh từ + that + CN + động từ.
Ex: It is such a difficult exercise that noone can do it (Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được)

51. It is (very) kind of smb to do smt: Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì
Ex: It is very kind of you to help me (Bạn thật tốt vì đã giúp tôi)

52. To find it + tính từ + to do smt
Ex: We find it difficult to learn English (Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó)

53. To make sure of smt: Bảo đảm điều gì + that + CN + động từ
Ex: – I have to make sure of that information (Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó)
– You have to make sure that you’ll pass the exam (Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ)

54. It takes (smb) + thời gian + to do smt: Mất (của ai) bao nhiêu thời gian để làm gì
Ex: It took me an hour to do this exercise (Tôi mất một tiếng để làm bài này)

55. To spend + time / money + on smt: Dành thời gian/tiền bạc vào cái gì = doing smt làm gì
Ex: We spend a lot of time on TV.watching TV (Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV)

56. To have no idea of smt = don’t know about smt: Không biết về cái gì
Ex: I have no idea of this word = I don’t know this word (Tôi không biết từ này)

57. To advise smb to do smt; Khuyên ai làm gì = not to do smt không làm gì
Ex: Our teacher advises us to study hard (Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ)

58. To plan to do smt: Dự định/có kế hoạch làm gì = intend
Ex: We planed to go for a picnic (Chúng tôi dự định đi dã ngoại)

59. To invite smb to do smt: Mời ai làm gì
Ex: They invited me to go to the cinema (Họ mời tôi đi xem phim)

60. To offer smb smt: Mời/đề nghị ai cái gì
Ex: He offered me a job in his company (Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta)

61. To rely on smb: tin cậy, dựa dẫm vào ai
Ex: You can rely on him (Bạn có thể tin anh ấy)

62. To keep promise: Giữ lời hứa
Ex: He always keeps promises

63. To be able to do smt = To be capable of + V_ing: Có khả năng làm gì
Ex: I’m able to speak English = I am capable of speaking English (Tôi có thể nói tiếng Anh)

64. To be good at (+ V_ing) smt: Giỏi (làm) cái gì )
Ex: I’m good at (playing) tennis (Tôi chơi quần vợt giỏi)

65. To prefer smt to smt: Thích cái gì hơn cái gì = doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì
Ex: We prefer spending money than earning money (Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền)

66. To apologize for doing smt: Xin lỗi ai vì đã làm gì
Ex: I want to apologize for being rude to you (Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn)

67. Had better do smt: Nên làm gì = not do smt: Không nên làm gì Ex: – You’d better learn hard (Bạn nên học chăm chỉ)
– You’d better not go out (Bạn không nên đi ra ngoài)

68. Would rather do smt: Thà làm gì = not do smt: đừng làm gì
Ex: I’d rather stay at home. I’d rather not say at home.

69. Would rather smb did smt: Muốn ai làm gì
Ex: I’d rather you (he/she) stayed at home today (Tôi muốn bạn/anh ấy/cô ấy ở nhà tối nay)

70. To suggest smb (should) do smt: Gợi ý ai làm gì
Ex: I suggested she (should) buy this house.

71. To suggest doing smt: Gợi ý làm gì 
Ex: I suggested going for a walk.

72. Try to do: Cố làm gì
Ex: We tried to learn hard (Chúng tôi đã cố học chăm chỉ)

73. Try doing smt: Thử làm gì
Ex: We tried cooking this food (Chúng tôi đã thử nấu món ăn này)

74. To need to do smt: Cần làm gì
Ex: You need to work harder (Bạn cần làm việc tích cực hơn)

75. To need doing: Cần được làm
Ex: This car needs repairing (Chiếc ôtô này cần được sửa)

76. To remember doing: Nhớ đã làm gì
Ex: I remember seeing this film (Tôi nhớ là đã xem bộ phim này)

77. To remember to do: Nhớ làm gì, chưa làm cái này
Ex: Remember to do your homework (Hãy nhớ làm bài tập về nhà)

78. To have smt + P2: Có cái gì được làm
Ex: I’m going to have my house repainted (Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy) = To have smb do smt (Thuê ai làm gì)
Ex: I’m going to have the garage repair my car = I’m going to have my car repaired.

79. To be busy doing smt: Bận rộn làm gì
Ex: We are busy preparing for our exam (Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi)

80. To mind doing smt: Phiền làm gì
Ex: Do/Would you mind closing the door for me? (Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không?)

81. To be used to doing smt: Quen với việc làm gì
Ex: We are used to getting up early (Chúng tôi đã quen dậy sớm)

82. To stop to do smt: Dừng lại để làm gì
Ex: We stopped to buy some petrol (Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng)

83. To stop doing smt: Thôi không làm gì nữa
Ex: We stopped going out late (Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa)

84. Let smb do smt: Để ai làm gì 
Ex: Let him come in (Để anh ta vào)

Tải file : Tại đây

Các tác phẩm nổi tiếng bằng Tiếng Anh:

+  Outliers: The Story of Success – Những kẻ xuất chúng

Rich Dad Poor Dad – Cha Giàu Cha Nghèo

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy – Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật – Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban – Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa – Harry Potter and the Goblet of fire

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng – Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter Và Hoàng Tử Lai – Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần – Harry Potter and the Deathly Hallows


Related Post

Phản hồi

Phản hồi