Tạo thư mục với lớp DirectoryInfo sử dụng C#


       Khi sử dụng thư viện System.IO , bạn có tạo thư mục bằng cách sử dụng một thể hiện (hay còn gọi là đối tượng, tiếng anh là instance) của lớp DirectoryInfo  hoặc sử dụng lớp tiện ích Directory. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Tạo thư mục với lớp DirectoryInfo bằng cách sử dụng các đa hình (là một đặc tính của  lập trình hướng đối tượng miêu tả các phương thức cùng tên nhưng khác nhau tham số) của phương thức Create với 1 thể hiện của lớp DirectoryInfo trong ngôn ngữ lập trình C#.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Tạo thư mục với lớp DirectoryInfo bằng cách sử dụng các đa hình (là một đặc tính của lập trình hướng đối tượng miêu tả các phương thức cùng tên nhưng khác nhau tham số) của phương thức Create với 1 thể hiện của lớp DirectoryInfo trong ngôn ngữ lập trình C#.

       Lớp DirectoryInfo định nghĩa 2 phương thức Create với cú pháp như sau:

public void Create (); : Phương thức Create không tham số

public void Create (System.Security.AccessControl.DirectorySecurity directorySecurity); : Phương thức Create với tham số đầu vào là đối tượng DirectorySecurity

      Giả sử bạn có thư mục hoctoantap.com trong ổ E với đường dẫn như bên dưới, và bạn cần tạo một thư mục có tên “New Directory”

Create Directory with DirectoryInfo Class


Đoạn code mẫu dưới đây sẽ giúp bạn tạo ra thư mục “New Directory” như sau :

Code

Note:

+ Ở comment “1” : Đường dẫn xác định địa chỉ của thư mục cần tạo trong ổ cứng của bạn.

+ Ở comment “2” : Sử dụng phương thức Create không tham số để tạo thư mục “New Directory”. Nếu bên trong thư mục hoctoantap.com chưa có thư mục “New Directory” nó sẽ thực hiện tạo thư mục đó, nếu có rồi nó sẽ bỏ qua.

+ Khi bạn tạo thư mục “New Directory” trong C# theo đường dẫn “D:\Works\hoctoantap.com\New Directory”. Nếu tất cả các thư mục cha của thư mục ““New Directory” là : hoctoantap.com và Works chưa tồn tại thì khi thực hiện việc tạo thư muc “New Directory”. Phương thức Create cũng sẽ tạo luôn các thư mục hoctoantap.com và Works.

Output
Create Directory with DirectoryInfo Class Result

      Trong thực tế, nếu không chắc chắn một thư mục đã tồn tại hay chưa, bạn có thể sử dụng thêm thuộc tính Exists của lớp DirectoryInfo để kiểm tra, tránh việc phải sử dụng phương thức Create để tạo thư mục như sau:

Download Source

      Bài viết được hình thành mong muốn trao đổi và chia sẻ kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#. Trong quá trình đăng, bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có thông tin cần trao đổi, chia sẻ các thông tin vui lòng comment bên dưới hoặc gửi vào email  [email protected] Xin chân thành cảm ơn.


Related Post

Phản hồi

Phản hồi