Tạo thư mục con với lớp DirectoryInfo sử dụng C#


       Khi sử dụng thư viện System.IO , bạn có Tạo thư mục con bằng cách sử dụng một thể hiện (hay còn gọi là đối tượng, tiếng anh là instance) của lớp DirectoryInfo  hoặc sử dụng lớp tiện ích Directory. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Tạo thư mục con với lớp DirectoryInfo bằng cách sử dụng các đa hình (là một đặc tính của  lập trình hướng đối tượng miêu tả các phương thức cùng tên nhưng khác nhau tham số) của phương thức CreateSubdirectory với 1 thể hiện của lớp DirectoryInfo trong ngôn ngữ lập trình C#.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Tạo thư mục con với lớp DirectoryInfo bằng cách sử dụng các đa hình (là một đặc tính của  lập trình hướng đối tượng miêu tả các phương thức

       Lớp DirectoryInfo định nghĩa 2 phương thức CreateSubdirectory đa hình với cú pháp như sau:

public System.IO.DirectoryInfo CreateSubdirectory (string path); : Tạo ra một hoặc nhiều thư mục theo tham số đường dẫn (path) mà bạn đã truyền vào. Tham số đường dẫn (path) là đường dẫn tương đối đối với thể hiện của lớp DirectoryInfo mà bạn đang sử dụng.

public System.IO.DirectoryInfo CreateSubdirectory (string path, System.Security.AccessControl.DirectorySecurity directorySecurity); : Tạo ra một hoặc nhiều thư mục theo tham số đường dẫn (path) mà bạn đã truyền vào kèm thêm một yêu cầu bảo mật cụ thể với đối tượng DirectorySecurity. Tham số đường dẫn (path) là đường dẫn tương đối đối với thể hiện của lớp DirectoryInfo mà bạn đang sử dụng.


       Quay trở lại với ví dụ tạo thư mục ở bài viết Tạo thư mục với lớp DirectoryInfo sử dụng C#, chúng ta đã có thư mục :  “E:\Works\hoctoantap.com\New Directory”.

DirectoryInfo using CreateSubDirectory

       Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện việc tạo thư mục hay nhiều thư mục con trong thư mục này với đoạn code sau :

Code:

Note:

+ Ở comment “3” , “4” : Sử dụng phương thức CreateSubdirectory với tham số  đường dẫn (path) là đường dẫn tương đối đối với thể hiện của lớp DirectoryInfo mà bạn đang sử dụng. Nó sẽ  tạo ra một thư mục môt thư mục con Level 1 Directory trong thư mục New Directory ở comment 3, Tạo ra 2 thư mục con có quan hệ cha con Level 1 Directory 1 Level 2 Directory 1 trong thư mục New Directory như ở comment 4Để có thể tạo ra nhiều thư mục con hơn thì tham số đường dẫn (path) của các bạn ngăn cách nhau bởi kí tự “/”. Khi tạo tên thư mục bạn tránh những ký tự đặc biệt sau “\ / : ? * ” < > |” , hoặc tên thư mục quá dài để cho truyền tham số đường dẫn, phương thức tạo thư mục con CreateSubdirectory  sẽ không bị xảy ra những Exception không mong muốn  như : NotSupportedException, PathTooLongException.

DirectoryInfo using CreateSubDirectory charactor

Output:

 DirectoryInfo using CreateSubDirectory restult

Download Source

      Bài viết được hình thành mong muốn trao đổi và chia sẻ kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#. Trong quá trình đăng, bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót hoặc các bạn có thông tin cần trao đổi, chia sẻ các thông tin vui lòng comment bên dưới hoặc gửi vào email  [email protected] Xin chân thành cảm ơn.


Related Post

Phản hồi

Phản hồi