• Home »
  • ASP.NET »
  • Môt số lỗi thường gặp khi phát triển Asp.net trên Visual Studio

Môt số lỗi thường gặp khi phát triển Asp.net trên Visual Studio


    Bài viết này chúng tôi sẽ đề cập tới Môt số lỗi thường gặp khi phát triển Asp.net trên môi trường phát triển sử dụng Visual Studio của Microsoft. Visual Studio là một công cụ rất nhiều tính năng cho phép người lập trình và liên tục được cập nhật trong các phiên bản mới. Trong quá trình phát triển các ứng dụng Asp.net của mình, người lập trình (đặc biệt người mới) thường có thể gặp một số lỗi sau:

Môt số lỗi thưởng gặp khi phát triển Asp.net

1.  A project with an Output Type of Class Library cannot be started directly. In order to debug this project, add an executable project to this solution which references the library project. Set the executable project as the startup project.

Output Type of Class Library

      Khi bạn phát triển một sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm lớn các bạn thưởng phải tổ chức mã nguồn (source code) của mình là một giải pháp (solution) sẽ gồm nhiều dự án (project) khác nhau. Trong các project được Microsoft phân chia thành 3 loại : Window Application, Console Application, Class Library. Lỗi “A project with an Output Type of Class Library cannot be started directly” do bạn chưa thiết lập project nào là project chạy mặc định đầu tiên (Set as StartUp Project). Đối với một ứng dụng phát triển trên framework ASP.net các Output Type của các Project đều là các “Class Library”, và bạn thường thiết lập các project chính của Asp.net (Có View, Controller, Model) là project (Set as StartUp Project) để tránh lỗi.

setasStartupProject

2. Unable to launch the IIS Express Web server.

       Khi bạn mở Solution trong công cụ Visual studio mặc dù khi build Solution thành công nhưng khi thực hiện chạy trên bạn vẫn có thể gặp lỗi sau trên IIS Express Web server.

Unable to launch the IIS Express Web server

      Để khắc phục lỗi này bạn cần làm như sau:

– Bước 1: Bạn đi tới thư mục “C:\Users\[Your User]\Documents\IISExpress” và xóa thư mục IISExpress

Delete IISExpress

– Bước 2: Tắt visual studio

– Bước 3: Bạn xóa thư mục “.vs” trong cùng thư mục Solution của bạn.

folder .vs in Solution

     Thư muc “.vs” là thư mục ẩn, nếu bạn không nhìn thấy nó thì phải bật việc show các thư mục ẩn của máy tính lên

Change Folder and Search Options


Phản hồi

Phản hồi