Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript


      Đối tượng Array trong JavaScript cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các phương thức (hàm) tiện ích, hỗ trợ người dùng có thể thao tác với các dữ liệu mảng một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript

Mục đích Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript

     Phương thức every() là phương thức mới trong đối tượng Array trong JavaScript bắt đầu được hỗ trợ bắt đầu từ phiên bản ECMAScript 5. Phương thức này hỗ trợ kiểm tra tất cả các phẩn tử của mảng có thỏa mãn một nghiệp vụ cần test nào đó không. Hàm trả về kết quả kiểu booleantrue nếu tất cả các phần tử đều thỏa mãn nghiệp vụ, trả về false nếu có một phần tử của mảng không thoải mãn.

Cú pháp Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
function(currentValue, index, arr) – Hàm hỗ trợ xử lý nghiệp vụ test các phần tử với 3 tham số

– Tham số bắt buộc

Argument Ý nghĩa
currentValue – Giá trị của phần từ hiện tại

– Tham số bắt buộc

index – Chỉ số mảng (Index number ) của phần tử hiện tại.

– Tham số tùy chọn

arr – Mảng mà chứa currentValue

– Tham số tùy chọn

thisValue – Giá trị được chuyển cho hàm sẽ được sử dụng làm giá trị “this” của nó.

– Tham số tùy chọn

– Nếu không thiếp lập, giá trị này sẽ là undefined

Giá trị trả về (Return Value) :

    Hàm trả về kết quả kiểu booleantrue nếu tất cả các phần tử đều thỏa mãn nghiệp vụ, trả về false nếu có một phần tử của mảng không thoải mãn

Đặc tả kỹ thuật Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome có hỗ trợ.

     Trình duyệt Edge hỗ trợ từ phiên bản 9.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 1.5

     Trình duyệt Safari có hỗ trợ.

     Trình duyệt Opera có hỗ trợ.

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 5

Ví dụ sử dụng Phương thức every – Đối tượng Array trong JavaScript

Ví dụ 1: Giả sử ta có mảng hotgirl

      Ta cần xử lý nghiệp vụ là kiểm tra tất  hot girl với tên có độ dài lớn hơn 6

       Dùng hàm every javascript để kiểm tra tất cả các phần tử với nghiệp vụ checkName:

Ví dụ 2: Giả sử ta có mảng các đối  tượng JSON về các hot girl với các lứa tuổi

      Xử lý nghiệp vụ kiểm tra các đối  tượng JSON này đã được sắp xếp theo tuổi tăng dần chưa:

       Dùng hàm every javascript để kiểm tra tất cả các phần tử với nghiệp vụ checkAge:

Tải sample : Tại đây

Trở lại


Related Post

Phản hồi

Phản hồi