Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript


      Đối tượng Array trong JavaScript cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các phương thức (hàm) tiện ích, hỗ trợ người dùng có thể thao tác với các dữ liệu mảng một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript

Mục đích Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript
Cú pháp Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript
array.includes(element, start)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
element Required. The element to search for
start Optional. Default 0. At which position in the array to start the search

Giá trị trả về (Return Value) :

    A Boolean

Đặc tả kỹ thuật Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 47

     Trình duyệt Edge hỗ trợ từ phiên bản 14.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 43

     Trình duyệt Safari hỗ trợ từ phiên bản 9

     Trình duyệt Opera hỗ trợ từ phiên bản 34

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 7

Ví dụ sử dụng Phương thức includes – Đối tượng Array trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi