Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript


      Đối tượng Array trong JavaScript cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các phương thức (hàm) tiện ích, hỗ trợ người dùng có thể thao tác với các dữ liệu mảng một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript

Mục đích Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript

      – Phương thức isArray() là phương thức tĩnh của đối tượng mảng Array trong JavaScript bắt đầu được hỗ trợ từ ECMAScript 6.

      – Phương thức này dùng để xác định đối tượng truyền vào có phải là đối tượng mảng trong javascript không.

      – Trả về true nếu đối tượng truyền vào cần kiểm tra là đối tượng mảng và ngược lại.

Cú pháp Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript

      Do isArray  là một phương thức tĩnh lên cách gọi của nó phải dùng từ khóa Array như sau:

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
obj – Tham số bắt buộc

– Đối tượng đầu vào dùng để kiểm tra có phải là một đối tượng mảng của javascript không

Giá trị trả về (Return Value) :

    Trả về true nếu đối tượng truyền vào cần kiểm tra là đối tượng mảng và ngược lại.

Chú ý:

     – Phương thức (hàm isArray) chỉ sử bắt đầu có sẵn từ phiên bản ECMAScript 5 năm 2009, trong trường hợp phải sử dụng phương thức này khi nó không có sẵn, bạn có thể tự định nghĩa 1 phương thức Array như sau:

Đặc tả kỹ thuật Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 5

     Trình duyệt Edge hỗ trợ từ phiên bản 9.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 4

     Trình duyệt Safari hỗ trợ từ phiên bản 5

     Trình duyệt Opera hỗ trợ từ phiên bản 10.5

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 5

Ví dụ sử dụng Phương thức isArray – Đối tượng Array trong JavaScript

Ví dụ 1: Các đối tượng đầu vào sau đây sẽ trả về true 

Ví dụ 2: Các đối tượng đầu vào sau đây sẽ trả về false

Trở lại


Related Post

Phản hồi

Phản hồi