Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript


      Đối tượng Array trong JavaScript cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các phương thức (hàm) tiện ích, hỗ trợ người dùng có thể thao tác với các dữ liệu mảng một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript

Mục đích Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript
Cú pháp Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript
array.join(separator)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
separator Optional. The separator to be used. If omitted, the elements are separated with a comma

Giá trị trả về (Return Value) :

    A String, representing the array values, separated by the specified separator

Đặc tả kỹ thuật Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 1.0

     Trình duyệt Internet Explorer / Edge hỗ trợ từ phiên bản 5.5

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 1.0

     Trình duyệt Safari có hỗ trợ.

     Trình duyệt Opera có hỗ trợ.

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 1

Ví dụ sử dụng Phương thức join – Đối tượng Array trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi