Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript


      Đối tượng Array trong JavaScript cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các phương thức (hàm) tiện ích, hỗ trợ người dùng có thể thao tác với các dữ liệu mảng một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript

Mục đích Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript

      – Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript của đối tượng mảng Array trong JavaScript bắt đầu được hỗ trợ từ ECMAScript 1.

      – Phương thức pop() xoá phần tử cuối cùng của một mảng và trả về phần tử đó. Phương thức này làm thay đổi độ dài của mảng.

      – Trả về phần tử bị xoá khỏi mảng ban đầu; undefined nếu mảng rỗng.

Cú pháp Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript

Tham số (Parameters):

      –  Phương thức không có tham số.

Giá trị trả về (Return Value) :

– Trả về phần tử bị xoá khỏi mảng ban đầu; undefined nếu mảng rỗng.

Đặc tả kỹ thuật Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 1.0

     Trình duyệt Internet Explorer / Edge hỗ trợ từ phiên bản 5.5

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 1.0

     Trình duyệt Safari có hỗ trợ.

     Trình duyệt Opera có hỗ trợ.

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 1

Ví dụ sử dụng Phương thức pop – Đối tượng Array trong JavaScript

Ví dụ 1: Xóa một phần tử cuối cùng của mảng

       Giả sử ta có mảng hotgirl như sau:

        Sử dụng hàm pop:

Phần tử cuối bị loại bỏ và hotgirl nhận kết quả trả về là hotgirl Trần Thị Nam Trân bị loại bỏ ra khỏi mảng:

Ví dụ 2: Xóa một phần tử cuối cùng của mảng các đối tượng JSON

Giả sử ta có mảng hotgirl dạng JSON như sau:

Sử dụng hàm pop:

Kết quả trả về:

Tải sample : Tại đây

Trở lại


Related Post

Phản hồi

Phản hồi