Kiểu dữ liệu String trong ngôn ngữ lập trình Javascript


       Kiểu dữ liệu String trong ngôn ngữ lập trình Javascript là một trong 6 kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive) : string, number, bigint, boolean, undefined, and symbol sử dụng trong việc lưu trữ các kiểu dữ liệu trong javascript. Kiểu dữ liệu này có các đặc điểm:

String Javascript

– Sử dụng để lưu trữ các dữ liệu dạng kí tự (text form).

– Nó là một tập hợp các “phần tử” của các giá trị số nguyên không dấu độ dài 16 bit. Mỗi phần tử trong String được xác định bằng một chỉ số (index number) trong String. Phần tử đầu tiên ở chỉ số 0, phần tử tiếp theo ở chỉ mục là 1, … Chiều dài của một String là số phần tử trong đó và chỉ số cuối cùng là Chiều dài -1

– Ngoài kiểu dữ liệu String là một dữ liệu nguyên thủy primitive values , trong Javascript còn cung cấp thêm một đối tượng String là một đối tượng wrapper của String primitive vả cung cấp thêm nhiều hàm và thuộc tính khi thao tác với String.

– Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác (như C, C#, Java), Kiểu dữ liệu String trong JavaScript là bất biến  (immutable).  Nghĩa là sau khi tađã khởi tạo bộ nhớ để lưu trữ chuỗi đó, ta không thể thay đổi nó.  Ta chỉ có thể thay đổi bằng cách khởi tạo các String mới dựa trên chuỗi ban đầu bằng một số các hàm như String.substr(),  String.concat() hoặc toán tử (+) mà ngôn ngữ javascript đã cung cấp sẵn.

1. Khởi tạo kiểu dữ liệu String

2. Thao tác kiểu dữ liệu String

3. So sánh các biến kiểu dữ liệu String

4. Sự khác biệt giữa String primitives and String objects

5. Xử lý các ký tự đặc biệt bằng ký tự thoát của String

6. Xử lý các chuỗi dài trong Javascript

7. Các phương thức tĩnh của Kiểu dữ liệu String trong ngôn ngữ lập trình Javascript
8. Các phương thuộc tính của Kiểu dữ liệu String trong ngôn ngữ lập trình Javascript
9. Các phương phương thức của Kiểu dữ liệu String trong ngôn ngữ lập trình Javascript

Related Post

Phản hồi

Phản hồi