Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript


        Ngôn ngữ lập trình Javascript cũng cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều hàm hỗ trợ để xử lý kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự, các hàm viết sẵn này sẽ giúp các lập trình viên làm việc với chuỗi ký tự dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript

Mục đích Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript
Cú pháp Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript

Cú pháp (Syntax):

string.endsWith(searchvalue, length)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
searchvalue Required. The string to search for
length Optional. Specify the length of the string to search. If omitted, the default value is the length of the string

Giá trị trả về (Return Value) :

    A Boolean. Returns true if the string ends with the value, otherwise it returns false

Đặc tả kỹ thuật Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 41

     Trình duyệt Edge hỗ trợ từ phiên bản 12.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 17

     Trình duyệt Safari hỗ trợ từ phiên bản 9

     Trình duyệt Opera hỗ trợ từ phiên bản 36

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 6

Ví dụ sử dụng Phương thức endsWith xử lý chuỗi trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi