Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript


        Ngôn ngữ lập trình Javascript cũng cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều hàm hỗ trợ để xử lý kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự, các hàm viết sẵn này sẽ giúp các lập trình viên làm việc với chuỗi ký tự dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript

Mục đích Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript
Cú pháp Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript

Cú pháp (Syntax):

string.includes(searchvalue, start)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
searchvalue Required. The string to search for
start Optional. Default 0. At which position to start the search

Giá trị trả về (Return Value) :

    A Boolean. Returns true if the string contains the value, otherwise it returns false

Đặc tả kỹ thuật Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 41

     Trình duyệt Edge hỗ trợ từ phiên bản 12.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 40

     Trình duyệt Safari hỗ trợ từ phiên bản 9

     Trình duyệt Opera hỗ trợ từ phiên bản 28

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 6

Ví dụ sử dụng Phương thức includes xử lý chuỗi trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi