Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript


        Ngôn ngữ lập trình Javascript cũng cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều hàm hỗ trợ để xử lý kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự, các hàm viết sẵn này sẽ giúp các lập trình viên làm việc với chuỗi ký tự dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript

Mục đích Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript
Cú pháp Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript

Cú pháp (Syntax):

string.lastIndexOf(searchvalue, start)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
searchvalue Required. The string to search for
start Optional. The position where to start the search (searching backwards). If omitted, the default value is the length of the string

Giá trị trả về (Return Value) :

    A Number, representing the position where the specified searchvalue occurs for the last time, or -1 if it never occurs

Đặc tả kỹ thuật Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome có hỗ trợ.

     Trình duyệt Internet Explorer / Edge có hỗ trợ.

     Trình duyệt Firefox có hỗ trợ.

     Trình duyệt Safari có hỗ trợ.

     Trình duyệt Opera có hỗ trợ.

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 1

Ví dụ sử dụng Phương thức lastIndexOf xử lý chuỗi trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi