Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript


        Ngôn ngữ lập trình Javascript cũng cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều hàm hỗ trợ để xử lý kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự, các hàm viết sẵn này sẽ giúp các lập trình viên làm việc với chuỗi ký tự dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript

Mục đích Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript
Cú pháp Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript

Cú pháp (Syntax):

string.localeCompare(compareString)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
compareString Required. The string to compare with

Giá trị trả về (Return Value) :

    A Number, indicating whether the reference string comes before, after or is the same as the compareString in sort order.
Returns one of three values:

-1 if the reference string is sorted before the
compareString
0 if the two strings are equal
1 if the reference string is sorted after the compareString

Đặc tả kỹ thuật Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome có hỗ trợ.

     Trình duyệt Internet Explorer / Edge có hỗ trợ.

     Trình duyệt Firefox có hỗ trợ.

     Trình duyệt Safari có hỗ trợ.

     Trình duyệt Opera có hỗ trợ.

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 1

Ví dụ sử dụng Phương thức localeCompare xử lý chuỗi trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi