Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript


        Ngôn ngữ lập trình Javascript cũng cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều hàm hỗ trợ để xử lý kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự, các hàm viết sẵn này sẽ giúp các lập trình viên làm việc với chuỗi ký tự dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript

Mục đích Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript
Cú pháp Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript

Cú pháp (Syntax):

string.repeat(count)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
count Required. The number of times the original string value should be repeated in the new string

Giá trị trả về (Return Value) :

    A String, a new string containing copies of the original string

Đặc tả kỹ thuật Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 41.0

     Trình duyệt Internet Explorer / Edge hỗ trợ từ phiên bản 12.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 24.0

     Trình duyệt Safari hỗ trợ từ phiên bản 9

     Trình duyệt Opera hỗ trợ từ phiên bản 28.0

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 6

Ví dụ sử dụng Phương thức repeat xử lý chuỗi trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi