Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript


        Ngôn ngữ lập trình Javascript cũng cấp sẵn cho chúng ta rất nhiều hàm hỗ trợ để xử lý kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự, các hàm viết sẵn này sẽ giúp các lập trình viên làm việc với chuỗi ký tự dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript

Mục đích Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript
Cú pháp Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript

Cú pháp (Syntax):

string.slice(start, end)

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
start Required. The position where to begin the extraction. First character is at position 0
end Optional. The position (up to, but not including) where to end the extraction.
If omitted, slice() selects all characters from the start-position to the end of the string

Giá trị trả về (Return Value) :

    A String, representing the extracted part of the string

Đặc tả kỹ thuật Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome có hỗ trợ.

     Trình duyệt Internet Explorer / Edge có hỗ trợ.

     Trình duyệt Firefox có hỗ trợ.

     Trình duyệt Safari có hỗ trợ.

     Trình duyệt Opera có hỗ trợ.

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 1

Ví dụ sử dụng Phương thức slice xử lý chuỗi trong JavaScript


Trở lại


Phản hồi

Phản hồi