Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript


      Đối tượng Array trong JavaScript cung cấp cho người sử dụng rất nhiều các phương thức (hàm) tiện ích, hỗ trợ người dùng có thể thao tác với các dữ liệu mảng một cách dễ dàng hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu về Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript

Mục đích Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript

      – Phương thức of() là phương thức tĩnh của đối tượng mảng Array trong JavaScript bắt đầu được hỗ trợ từ ECMAScript 6.

      – Sử dụng phương thức bằng từ dạng thức Array.of với từ khóa Array thay vì phải khởi tạo 1 đối tượng

      – Phương thức này dùng để hỗ trợ tạo một mảng từ N phần tử truyền vào.

      – Trả về về một mảng dựa trên N phần tử đầu vào.

Cú pháp Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript

      Do of là một phương thức tĩnh lên cách gọi của nó phải dùng từ khóa Array như sau:

Tham số (Parameters):

Tham số Ý nghĩa
element0[, element1[, …[, elementN]]] – Tham số bắt buộc

– Các phần tử sử dụng để khởi tạo mảng

Giá trị trả về (Return Value) :

      – Trả về về một mảng dựa trên N phần tử đầu vào.

Đặc tả kỹ thuật Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript

    Về mặt trình duyệt, Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript được hỗ trợ của trên các phiên bản trình duyệt như sau:

     Trình duyệt Chrome hỗ trợ từ phiên bản 45.0

     Trình duyệt Edge hỗ trợ từ phiên bản 12.0

     Trình duyệt Firefox hỗ trợ từ phiên bản 32.0

     Trình duyệt Safari hỗ trợ từ phiên bản 9

     Trình duyệt Opera hỗ trợ từ phiên bản 25.0

    Về mặt ngôn ngữ lập trình Javascript, Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript tuân theo đặc tả ngôn ngữ kịch bản được tiêu chuẩn hóa bởi Ecma International:  ECMAScript 6

Ví dụ sử dụng Phương thức of – Đối tượng Array trong JavaScript

Ví dụ 1: Khởi tạo các mảng đơn giản

Ví dụ 2: Khởi tạo mạng hỗn hợp các phẩn tử

Tải sample : Tại đây

Trở lại


Related Post

Phản hồi

Phản hồi