Lấy danh sách các SEQUENCES trong Oracle


Để lấy thông tin của các sequence trong Oracle, Oracle hỗ trợ bạn 3 static view là: ALL_SEQUENCES, DBA_SEQUENCES, USER_SEQUENCES để tra cứ thông tin. Chúng thuộc nhóm Static Data Dictionary Views

user_sequences

trong cơ sở dữ liệu oracle, dữ liệu của các View này chỉ thay đổi khi có thay đổi đối với từ điển dữ liệu (ví dụ: khi một bảng mới được tạo hoặc khi người dùng được cấp các đặc quyền mới). Trong đó

  • ALL_SEQUENCES cung cấp thông tin về tất cả sequence mà người sử dụng hiện tại (current user) có quyền thao tác.
  • USER_SEQUENCES cung cấp thông tin về tất cả sequence mà người sử dụng hiện tại (current user) có quyền thao tác, nhưng không có cột SEQUENCE_OWNER so với view ALL_SEQUENCES .
  • DBA_SEQUENCES cung cấp thông tin về tất cả sequence trong 1 cơ sở dữ liệu oracle và phải có quyền DBA

 


Phản hồi

Phản hồi