Lấy danh sách các SEQUENCES trong Oracle


Để lấy thông tin của các sequence trong Oracle, Oracle hỗ trợ bạn 3 static view là: ALL_SEQUENCES, DBA_SEQUENCES, USER_SEQUENCES để tra cứ thông tin. Chúng thuộc nhóm Static Data Dictionary Views

trong cơ sở dữ liệu oracle, dữ liệu của các View này chỉ thay đổi khi có thay đổi đối với từ điển dữ liệu (ví dụ: khi một bảng mới được tạo hoặc khi người dùng được cấp các đặc quyền mới). Trong đó

  • ALL_SEQUENCES cung cấp thông tin về tất cả sequence mà người sử dụng hiện tại (current user) có quyền thao tác.
  • USER_SEQUENCES cung cấp thông tin về tất cả sequence mà người sử dụng hiện tại (current user) có quyền thao tác, nhưng không có cột SEQUENCE_OWNER so với view ALL_SEQUENCES .
  • DBA_SEQUENCES cung cấp thông tin về tất cả sequence trong 1 cơ sở dữ liệu oracle.

 


Phản hồi

Phản hồi