• Đáp án HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đáp án HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Tin học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]
 • Đáp án HSG Sinh học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Sinh học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]