• Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hải Dương

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hải Dương : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=1, Nhì :=4, Ba :=4 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=6 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Tĩnh

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Tĩnh : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=3 ,Khuyến khích :=3 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=4 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Nội

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Nội : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=4, Ba :=0 ,Khuyến khích :=4 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=3, Ba :=7 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Nam

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Nam : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=4, Ba :=3 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=1 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Giang

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Hà Giang : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Gia Lai

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Gia Lai : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Tháp

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Tháp : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Nai

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đồng Nai : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=2 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Điện Biên

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Điện Biên : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=3 ,Khuyến khích :=1 + Số thí sinh đoạt giải môn […]


 • Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đắk Nông

  Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2014 Đắk Nông : + Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0 + Số thí sinh đoạt giải môn […]