• Điểm chuẩn đại học Khoa Du lịch – Đại học Huế 2017

  Điểm chuẩn đại học Khoa Du lịch – Đại học Huế 2017 cung cấp thông tin về điểm chuẩn các ngành, các khoa trong trường Khoa Du lịch – Đại học Huế đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại Học niên khóa 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT. Chi tiết […]


 • Điểm chuẩn đại học Trường Đại học Quy Nhơn 2017

  Điểm chuẩn đại học Trường Đại học Quy Nhơn 2017 cung cấp thông tin về điểm chuẩn các ngành, các khoa trong trường Trường Đại học Quy Nhơn đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại Học niên khóa 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT. Chi tiết Điểm chuẩn đại học […]
 • Điểm chuẩn đại học Trường Đại học Tây Đô 2017

  Điểm chuẩn đại học Trường Đại học Tây Đô 2017 cung cấp thông tin về điểm chuẩn các ngành, các khoa trong trường Trường Đại học Tây Đô đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại Học niên khóa 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT. Chi tiết Điểm chuẩn đại học […] • Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an Nhân dân 2017

  Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an Nhân dân 2017 cung cấp thông tin về điểm chuẩn các ngành, các khoa trong trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại Học niên khóa 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT. Chi tiết […]


 • Điểm chuẩn đại học Trường Đại học Hoa Sen 2017

  Điểm chuẩn đại học Trường Đại học Hoa Sen 2017 cung cấp thông tin về điểm chuẩn các ngành, các khoa trong trường Trường Đại học Hoa Sen đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại Học niên khóa 2017 – 2018 của Bộ GD&ĐT. Chi tiết Điểm chuẩn đại học […]