• Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2007

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2007 là lời giải của đề thi môn Toán dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2007 Đề thi được giải bởi : Vũ Hữu Tiệp Khóa […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2006

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2006 là lời giải của đề thi môn Toán dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2006 Đề thi được giải bởi : Vũ Hữu Tiệp Khóa […]


 • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2009

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2009 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2009 Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa K55 […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2011

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2011 là lời giải của đề thi môn Toándùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2011 Đề thi được giải bởi : Lương Văn Thiện – KSTN ĐTVT […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2005

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2005 là lời giải của đề thi môn Toán dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2005 Đề thi được giải bởi : Vũ Hữu Tiệp Khóa […]


 • Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2004

  Đáp án môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2004 là lời giải của đề thi môn Toán dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2004 Đề thi được giải bởi : Vũ Hữu Tiệp Khóa […]


 • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2004

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2004 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2004   Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa […]


 • Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2005

  Dưới đây là Đề thi môn toán Kỹ Sư Tài Năng BKHN 2005 dùng để lựa chọn và tuyển sinh các sinh viên xuất sắc nhất vào hệ Kỹ Sư Tài Năng của trường đại học Bách Khoa hà Nội năm 2005 Đề thi do bạn LƯƠNG VĂN THIỆN hệ kỹ sư tài năng khoa ĐTVT khóa K55 […]