• Lấy danh sách các SEQUENCES trong Oracle

  Để lấy thông tin của các sequence trong Oracle, Oracle hỗ trợ bạn 3 static view là: ALL_SEQUENCES, DBA_SEQUENCES, USER_SEQUENCES để tra cứ thông tin. Chúng thuộc nhóm Static Data Dictionary Views trong cơ sở dữ liệu oracle, dữ liệu của các View này chỉ thay đổi khi có thay đổi đối với từ điển dữ liệu (ví dụ: khi […]


 • Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle

        Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle thông qua sử dụng .NET Framework Data Provider dành cho Oracle nằm trong không gian tên System.Data.OracleClient được cung cấp sẵn trong thư viện .Net Framework của Microsoft bằng ngôn ngữ lập […]


 • Hàm VSIZE – Oracle/PLSQL

  Hàm VSIZE – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm VSIZE – Oracle/PLSQL – Chức năng Hàm Oracle/PLSQL VSIZE trả về kích thước tính bằng byte của biểu thức. Hàm VSIZE – […]


 • Hàm VARIANCE – Oracle/PLSQL

  Hàm VARIANCE – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm VARIANCE – Oracle/PLSQL – Chức năng Hàm Oracle/PLSQL VARIANCE dùng để tính phương sai của một bộ số trong Oracle. Hàm VARIANCE […]


 • Hàm VAR_SAMP – Oracle/PLSQL

  Hàm VAR_SAMP – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm VAR_SAMP – Oracle/PLSQL – Chức năng The Oracle/PLSQL VAR_SAMP function returns the sample variance of a set of numbers. Hàm VAR_SAMP – […]


 • Hàm VAR_POP – Oracle/PLSQL

  Hàm VAR_POP – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm VAR_POP – Oracle/PLSQL – Chức năng The Oracle/PLSQL VAR_POP function returns the population variance of a set of numbers. Hàm VAR_POP – […]


 • Hàm USERENV – Oracle/PLSQL

  Hàm USERENV – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm USERENV – Oracle/PLSQL – Chức năng The Oracle/PLSQL USERENV function can be used to retrieve information about the current Oracle session. Although […]


 • Hàm USER – Oracle/PLSQL

  Hàm USER – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm USER – Oracle/PLSQL – Chức năng The Oracle/PLSQL USER function returns the user_id from the current Oracle session. Hàm USER – Oracle/PLSQL […]


 • Hàm UPPER – Oracle/PLSQL

  Hàm UPPER – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm UPPER – Oracle/PLSQL – Chức năng The Oracle/PLSQL UPPER function converts all letters in the specified string to uppercase. If there are […]


 • Hàm UID – Oracle/PLSQL

  Hàm UID – Oracle/PLSQL là một trong các hàm trong danh sách được cung cấp sẵn cho người sử dụng khi thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Hàm UID – Oracle/PLSQL – Chức năng The Oracle/PLSQL UID function returns the id number for a user’s session (the user who is […]