• Sử dụng đệ quy để lấy danh sách thư mục trong C#

          Trong ngôn ngữ lập trình C#, thư viện System.IO cung cấp tương đối đầy đủ các đối tượng cho phép bạn thao tác tới các file và các thư mục trên hệ điều hành. Khi cần lấy tất cả các thư mục con bên trong một thư mục nhiều cấp bạn […]


 • Đệ quy trong ngôn ngữ lập trình C#

          Đệ quy (Recursion) là một phương pháp, một kỹ thuật dùng để giải các bài toán, vấn đề (problem) trong khoa học máy tính nói chung (computer science) dành cho việc giải các nhóm bài toán có thể chia để trị trên cơ sở bài toán lớn có thể chia được […]


 • Sử dụng Google Drive API cho C# để Tải file

        Ở bài trước, chúng ta đã Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File, ở bài này chúng ta sẽ thực hiện công việc ngược lại, đó chính là Sử dụng Google Drive API cho C# để tải file về từ nơi lưu trữ trên tài khoản Google Drive của […]


 • Các MIME Types hỗ trợ trong Google Drive API

          Đối với Google Drive API, các đối tương trên Google Drive được quản lý như các đối tượng file và được phân biệt với nhau bởi các MIME Types. Chúng ta sử dụng MIME types để hỗ trợ lọc các đối tượng cần xử lý trên google drive. Ví dụ như […]


 • Sử dụng Google Drive API cho C# để Upload File

        Upload file, tải file, và chia sẻ file là việc làm mà các bạn thường xuyên phải thao tác nhất trên Google Drive. Hiện nay, Google Drive API cung cấp đầy đủ các API mà chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để làm điều này. Trong bài […]


 • Ủy quyền khai thác dữ liệu thông qua Google Drive API C#

         Tất cả các yêu cầu đối với Google Drive thông qua Google Drive API đều yêu cầu người dùng sẽ được truy xuất những dữ liệu trên đó trong quá trình xác thực tài khoản người dùng. Đối với Google Drive, Google cung cấp cho người dùng nhiều mức truy xuất dữ […]


 • Sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục

         Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về việc sử dụng Google Drive API cho C# để Xác thực, liệt kê file, thư mục (Authentication, List files and folders). Ở bài viết này chúng ta tiếp tục việc sử dụng Google Drive API cho C# để tạo thư mục trên Google Drive […] • Sử dụng ngôn ngữ C# để post bài lên website WordPress

          WordPress là một hệ quản trị nội dung (CMS – Content Management System) mã nguồn mở (Open Source Software) viết trên nền tảng web với ngôn ngữ lập trình phía server là ngôn ngữ lập trình website PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. […]


 • Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle

        Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle thông qua sử dụng .NET Framework Data Provider dành cho Oracle nằm trong không gian tên System.Data.OracleClient được cung cấp sẵn trong thư viện .Net Framework của Microsoft bằng ngôn ngữ lập […]