• Charp Trick: Cách gửi email bằng tài khoản Hotmail trong C#

            Để gửi Email trong C# theo phương pháp tiêu chuẩn nên sử dụng lớp SmtpClient trong namspace System.Net.Mail trong System.DLL       Lớp này cho phép các ứng dụng có thể gửi email bằng cách sử dụng giao thức truyền email smtp (Allows applications to send e-mail by using the Simple Mail […]


  • Charp Trick: Cách gửi email bằng tài khoản Gmail trong C#

            Để gửi Email trong C# theo phương pháp tiêu chuẩn nên sử dụng lớp SmtpClient trong namspace System.Net.Mail trong System.DLL       Lớp này cho phép các ứng dụng có thể gửi email bằng cách sử dụng giao thức truyền email smtp (Allows applications to send e-mail by using the Simple Mail […]