• Đáp án vào 10 toán học Bình Định 2011-2012

        Đáp án vào 10 toán học Bình Định 2011-2012 là lời giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức môn toán học, một trong 3 môn tuyển sinh chính thức vào lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định niên khóa 2011-2012.       Bình Định là một vùng đất […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Hóa học – Thực hành

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Hóa học – Thực hành là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Sinh học – Ngày thứ hai

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Sinh học là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa học, sinh […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Tiếng Anh

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Tiếng Anh là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Ngữ văn

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Ngữ văn là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Lịch sử

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Lịch sử là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Địa lí

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Địa lí là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Địa lí trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Vật lí – Ngày thứ hai

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Vật lí là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Vật lí trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […] • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Tin học – Ngày thứ hai

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2011-2012 Tin học là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2011-2012. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa học, sinh […]