• Đáp án HSG GDCD lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG GDCD lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An […]


 • Đề thi HSG Sinh học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Sinh học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Ngữ Văn, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Ngữ Văn, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đáp án HSG Hóa học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Hóa học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Hóa học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Hóa học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đề thi HSG Hóa học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Hóa học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]