• Đề thi HSG GDCD lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG GDCD lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức […]


 • Đáp án HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Tin học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Vật lí thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Vật lí thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Vật lí thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Vật lí thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh […]


 • Đề thi HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]


 • Đáp án HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Ngữ Văn, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đáp án HSG Sinh học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đáp án HSG Sinh học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là lời giải đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

         Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019 là đề thi môn Toán học, một trong những đề thi chọn những học sinh cấp Huyện dành cho học sinh khối lớp 9 PTCS của phòng giáo dục huyện An Phú,  sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tổ chức niên […]